เกี่ยวกับสำนักบริหารวิชาการ

 

อัตตลักษณ์ : บริการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม

 

วิสัยทัศน์ : สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยสอดคล้องต่อกระแสสังคม และมีระบบการ บริหารงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ :

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกสู่สังคม
2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ของคณาจารย์เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการ
3. ส่งเสริมการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตรงต่อความต้องการของสังคม
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน

 

ปรัชญา : มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนการสร้างงานวิจัย ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ปณิธาน : สร้างคุณภาพด้านวิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของคณาจารย์และนิสิตให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม

 

หน้าที่รับผิดชอบ
ภาระงานหลัก

- การดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
– การจัดทำแผนงบประมาณภายในสำนักบริหารวิชาการ
– การส่งเสริมการพัฒนานิสิตในด้านวิชาการ
– การส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
– การประเมินผลการศึกษา
– การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ผู้สอน
– การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
– การจัดส่งข้อมูลข่าวสารวิชาการที่สำคัญให้คณะ/ภาควิชารับทราบ

 

ภาระงานรอง

- การการสนับสนุนคณะ/ภาควิชาในการดำเนินงาน
– การสนับสนุนคณาจารย์ทำผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ
– การสนับสนุนให้การทำวิจัยของคณาจารย์บรรลุผลตามเป้าหมาย
– การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
– การให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

 

บริการสำหรับนิสิต

- การให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิตภายในมหาวิทยาลัย
– การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก
– การให้คำแนะนำสำหรับคณาจารย์ประจำเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน