โครงการแนะแนวเลือกสาขาวิชา…. 12 กันยายน 2557

12 กันยายน 2557   เวลา 13.00 16.00 น. ณ  RBAC HALL

ฝ่ายวิชาการให้บริการแก่นิสิตคณะบริหารธุรกิจ  ชั้นปีที่ 1     โดยการจัดกิจกรรมเลือกสาขาวิชา  ก่อนการเรียนในชั้นปีที่ 2           เพื่อให้นิสิตทราบจุดเด่น /ลักษณะการเรียนการสอน และแนวทางการตัดสินใจ อย่างถูกต้องตามความสามารถและตรงกับความสนใจของนิสิตเพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพของตนอย่างเหมาะสม ในอนาคต

Photo8501_MG_0245 _MG_0242 _MG_0241 _MG_0228 _MG_0225 _MG_0224 _MG_0219 _MG_0210 _MG_0191 _MG_0186 _MG_0180 _MG_0177 _MG_0162 _MG_0161 _MG_0158 _MG_0155 _MG_0154 _MG_0153 _MG_0150 _MG_0148 _MG_0147 _MG_0146 _MG_0145 _MG_0144 _MG_0143 _MG_0142 _MG_0263