Monthly Archives: สิงหาคม 2013

ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ


แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประจำปี 2555 – โครงการสัมมนาทางวิชาการคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง “เปิดประตูการเรียนรู้สู่อาเซียน : รูปแบบการสอนอุดมศึกษายุคใหม่” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ …