Monthly Archives: มกราคม 2014

โครงการ ASEAN DESIGN SEASON ๒

โครงการ ASEAN DESIGN SEASON ๒ จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์

อ่านต่อ …


โครงการแสดงนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันโครงการ/งานสหกิจศึกษาดีเด่น

โครงการแสดงนิทรรศการ และการประกวดแข่งขันโครงการ/งานสหกิจศึกษาดีเด่น จัดโดยสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 09.00

อ่านต่อ …


โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 9

โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 9 (NCCIT2013) และระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 9 (IC2IT2013) ระหว่าง 9 – 10

อ่านต่อ …


Thailand GAME SHOW 2013

Thailand GAME SHOW 2013 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2556

อ่านต่อ …


นิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556

นิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวัน 2 –

อ่านต่อ …