Blog Archives

การบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม กรณีศึกษา : ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง

การบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม กรณีศึกษา : ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง  ปีการศึกษา 2553-2557 กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงวัยในโครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน      

อ่านต่อ …


โครงการแนะแนวเลือกสาขาวิชา…. 12 กันยายน 2557

12 กันยายน 2557   เวลา 13.00 16.00 น. ณ  RBAC HALL ฝ่ายวิชาการให้บริการแก่นิสิตคณะบริหารธุรกิจ

อ่านต่อ …


สัมนาวิชาการที่ธรรมศาสตร์รังสิต

4  กันยายน 2557  อาจารย์ฝ่ายอำนวยการวิชาการและบริการสังคม ร่วมสัมนาในหัวข้อ ” มหกรรมจิตอาสา ในสถาบันการศึกษา”    

อ่านต่อ …


ปฐมนิเทศ นิสิตรอปรับรอบ AEC ปีการศึกษา 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบโอวาท ในการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตรอบปรับเวลาอาเซียน ( AEC )  

อ่านต่อ …


ฝ่ายวิชาการร่วมกิจกรรมในพิธีหล่อเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ฝ่ายวิชาการร่วมกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษา  ดำเนินงานโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ฝ่ายกิจกรรมนิสิต   ณ  บริเวณอาคาร A   รองศาสตราจารย์

อ่านต่อ …


การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557

                    

อ่านต่อ …


การประชุมเสวนาร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

การร่วมประชุมเสวนากับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ”     ”  ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4

อ่านต่อ …