Blog Archives

โครงการพัฒนาทักษะด้านการแสดงละครเวที เรื่อง “คำคนเดอะมิวสิเคิล”

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง ณ อาคารที

อ่านต่อ …


โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการงานแกะสลัก ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


โครงการ การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมตามรายวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนิสิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ

ปัจฉิมนิเทศชั้นปีที่4ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง A603 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนิสิต สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง SEMINAR มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปฎิบัติการฝึกงานนิสิตปีที่ 3

คณะการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ห้อง D401 ณ

อ่านต่อ …


โครงการ บัญชีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


โครงการ จัดประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายและการเดินแบบ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์พลาซ่า


โครงการ การนำเสนอผลงานศิลปกรรม สาขาศิลปะการแสดง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร T505 – 506 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


โครงการ สร้างจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู ครั้งที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้อง Auditorium 2

อ่านต่อ …