Blog Archives

โครงการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2

เรื่อง การออกแบบและนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

อ่านต่อ …


โครงการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1

เรื่อง การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย และการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ตามมาตรฐาน TCI ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00

อ่านต่อ …


โครงการจุดประกายปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบ Blended Learning

วันที่ 26 เมษายน 2562 และวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ …


โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Seminar มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์

อ่านต่อ …