โครงการบัณฑิตพรีเมียม หลักสูตร Modern Trade Management

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 รองอธิการบดี (อาจารย์สุขตา เกิดภู่)  จัดกิจกรรมบรรยายโครงการความร่วมมือภาครัฐบาลในการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ของหลักสูตร Modern Trade Mangement และการทำสัญญาทุน ณ RBAC HALL  โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนถบุญทรัพย์ ผู้แทนจากบริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน