งานมาตรฐานหลักสูตร

 

หลักสูตรที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

กฎหมาย และระเบียบฯ

ประกาศกระทรวงศึกษาธฺการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธฺการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561

 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เทียบโอน

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 

 

กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานอุดมศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 

มาตรฐานคุรุสภา
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554