งานบริการวิชาการแก่สังคม

งานบริการวิชาการแก่สังคม

– งานบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะการจัดการธุรกิจและการเงิน เรื่อง การเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยการใช้แอปพริเคชั่นที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ณ สมาพันธ์เคหะชุมชนคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561

– โครงการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ณ สมาพันธ์เคหะชุมชนคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

– งานบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะศึกษาศาสตร์เรื่อง การใช้แอปพริเคชั่นในการนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกับผู้สูงอายุ ณ สมาพันธ์เคหะชุมชนคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561

– งานบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะอุตสาหกรรมบริการ เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมกับวัยและการจัดวางอาหารเพื่อความสวยงามให้น่ารับประทาน