916x300
916x300
916x300

สำนักงานติดตามผลการศึดษาและงานปกครอง

พันธกิจ

เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
ตามติดปัญหามาแก้ไข
สร้างศรัทธาเพื่อนิสิตไว้วางใจ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เรืองนาม

วิสัยทัศน์

นิสิตทุกคนที่เข้ามาศึกษา ณ ม.RBAC ต้องดำเนินชีวิตใน มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาตามที่คาดหวังไว้

RBAC:ระบบการให้คำปรึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557

โครงการสำนักงานติดตามผลการศึกษาและงานปกครอง ปี57

โครงการ RBAC Worry Free

โครงการ บริการแจกเครื่องแบบและตำราเรียน

โครงการ แชร์ความสุข

โครงการ ฝากใจไว้กับ RBAC

โครงการ พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา