ติดต่อฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต

ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เลขที่ 306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อาคาร D ชั้น 1 ห้อง D102 โทร.0-2375-4480-7 ต่อ 144-145

นิสิตที่จะสอบถามปัญหาต่างๆได้ที่

P_issaya@hotmail.com

RBAC : สัมมนาฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต จ.นครนายก