คณะบริหารธุรกิจ 0-2375-4480-6
 

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management

2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีชื่อปริญญาและอักษรย่อดังต่อไปนี้

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration

(Hotel and Tourism Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Hotel and Tourism Management)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารและจัดการในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการประเภทต่างๆ และสามารถพัฒนาให้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปได้

4.2 เพื่อเพิ่มบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ และความสามารถทางปฏิบัติอย่างมืออาชีพ และตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม

4.3 เพื่อฝึกอบรมให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผลอำนวยการและปฏิบัติการด้วยหลักวิชาที่มีการวางแผนปฏิบัติงานและควบคุมงาน อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วตรงต่อเวลาและมีคุณภาพซึ่งสามารถวัดผลงานนั้น ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

4.4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณอาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่สังคม และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย

4.5 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป สามารถศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศได้

4.6 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่อเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้าง เศรษฐกิจของชาติให้เจริญรุดหน้า

 
 

Share this Post