กองทุนเพื่อการศึกษา

             กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดระบบ e-studentloan ให้นิสิต และสถานศึกษาเข้าไปดำเนินการยื่นเรื่องกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 2/2557 ผ่านทางเว็บไซต์  www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายสวัสดิการนิสิต จึงประกาศให้นิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมฯ ในภาคเรียนที่ 1/2557 เร่งเข้ามาดำเนินการ ยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ พร้อมทั้งยืนยันยอดค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-studentloan โดยเร็ว และเมื่อนิสิตยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วให้นิสิตพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมฯ มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนิสิต หลังจากนั้นให้นิิสิตรอฟังประกาศเพื่อนัดให้นิสิตมาเซ็นแบบยืนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 เป็นลำดับต่อไป