มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประกาศรายชื่อและ link ห้องสอบผ่านระบบ google meet

————————————————————-

            ผู้แจ้งรายชื่อผู้มีความประสงค์สอบเข้าคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 152 คน ต้องส่งคลิปแนะนำตัว และทดสอบสมรรถภาพทางกาย (เฉพาะพลศึกษา) ระหว่างวันที่ 20 – 25 เมษายน 2565 (ภายในเวลา 16.00 น.) (กรุณาดูแนวทางการจัดทำและส่งคลิปได้ในประกาศครั้งที่ 1) และเข้ารับการทดสอบออนไลน์ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

            การส่งคลิปแนะนำตัว (ทุกสาขาวิชา) และทดสอบสมรรถภาพทางกาย (เฉพาะพลศึกษา)

  1. ศึกษาและจัดทำคลิปแนะนำตัวและทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ที่ https://www.rbac.ac.th/education65/
  2. ส่งคลิปเข้าระบบ google form ดังนี้

2.1   ผู้เข้ารับการทดสอบสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส่งคลิปแนะนำตัวได้ที่

https://forms.gle/Ps2fdc3op6RYpQmY7

     2.2   ผู้เข้ารับการทดสอบสาขาภาษาอังกฤษ ส่งคลิปแนะนำตัวได้ที่

https://forms.gle/FWpa2j4DBHPqMnr6A

     2.3   ผู้เข้ารับการทดสอบสาขาพลศึกษา ส่งคลิปแนะนำตัวและทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ที่

https://forms.gle/oeqeYz6JsjocnK5Y7

 

            การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการทดสอบออนไลน์

  1. คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าสอบมีอินเทอร์เน็ต มีความสะดวกในการอ่านและส่งคำตอบด้วย google form หากมีปัญหาในจัดหาอุปกรณ์หรือการใช้อินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่ออาจารย์แนะแนว หรือ อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ (081-7777467 หรือ 02-3754480-6 ต่อ 107, 108) ก่อนการสอบอย่างน้อย 1 วัน
  2. คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าสอบมีกล้อง ที่สามารถเปิดใช้งานในการเช็คชื่อและตรวจสอบตัวตนของผู้เข้าสอบ
  3. ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบออนไลน์ในเวลา 9.30 น. โดยเปิดกล้องเพื่อเช็คชื่อ และเมื่อส่งคำตอบแล้วจะต้องเปิดกล้องเพื่อรายงานตัวแก่กรรมการประจำห้องอีกครั้งหนึ่ง
  4. เมื่อถึงเวลาสอบ กรรมการประจำห้องจะส่ง link ข้อสอบในช่อง chat ของห้องสอบออนไลน์

 

รายชื่อและ link ห้องสอบผ่านระบบ google meet

ห้องสอบที่ 1

            คลิกลิงก์: https://meet.google.com/bgc-hmvr-zog

 

  รหัสนิสิต คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการสอบ
1 65010265 นางสาว ฐิติกานต์ กาสุวรรณ

สอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

เช็คชื่อเวลา 9.30 – 10.00 น.

ลิงก์: https://meet.google.com/bgc-hmvr-zog

 

2 65010681 นาย พีรวิชญ์ ทองฝอย
3 65010805 นางสาว ธิญาดา ชาญจิตร
4 65011572 นางสาว จันทวรรณ ศรีสุขใส
5 65011616 นางสาว ชมพูนุช ศรีสังวรณ์
6 65012080 นางสาว สุธาศิณี สติมั่น
7 65012147 นาย ธวัชชัย อุทธบูรณ์
8 65012179 นาย นพพล จันธัญญะ  
9 65012396 นางสาว นูรฮาซีกีน ดอเลาะ  
10 65012472 นางสาว ณัฏฐธิดา ไกรเสือ  
11 65012500 นางสาว ณัฐวรา จีนสันเทียะ  
12 65012516 นางสาว ศิริมา โสภา  
13 65013303 นาย  ศราวุฒิ เหล็มปาน  
14 65014060 นาย เทวฤทธิ์ ชลกิจ  
15 65014222 นางสาว นราทิพย์ ชายอินทร์  
16 65014356 นาย ภูธเนศ แก้วแพ่ง  
17 65014826 นาย วนัส บังสะวัน  
18 65015059 นางสาว นูรกามีละฮ์ เจะมะ  
19 65015796 นางสาว นิศารัตน์ มั่งมูล  
20 65010311 นางสาว อัสมาณี วาโซ๊ะ  
21 65011194 นางสาว ศศิประภาภรณ์ เพ็ญประดิษฐ์  
22 65011718 นางสาว พนิตพิชา แอบไพรบรรพต  
23 65012170 นางสาว วาทินี แย้มวงศ์  
24 65012248 นาย อนุศักดิ์ สวยขุนทด  
25 65012438 นาย สุรเชษฐ์ ปิยทรัพย์ชัยกุล  
26 65012470 นางสาว ปรายตะวัน ปรีดาโชติชวาล  
27 65012555 นางสาว นันทิตา บัวงาม  
28 65012659 นางสาว ปาตีนี นิสนิ  
29 65012841 นางสาว ศินัญญา บัวพรหม  
30 65013176 นางสาว สายฝน สืบศักดิ์  
31 65013240 นางสาว รอสมานี วาเต๊ะ  
32 65013241 นางสาว รอตนา วาเต๊ะ  
33 65013395 นาย มูฮัมหมัดฟัตฮี วาโซ๊ะ  
34 65013600 นางสาว ธัญลภัสสร เกตุเเก้ว  
35 65013665 นางสาว ดลนภา ประทุมทอง  
36 65013677 นางสาว ปิยธิดา ช่วยมั่ง  
37 65014008 นางสาว ปุณยนุช แซ่ตี้  
38 65014041 นางสาว เก็จแก้ว สิงห์จาตุรนต์  
39 65014292 นางสาว ลัดดาวัลย์ ปลอดสุวรรณ  
40 65014325 นางสาว อมรรักษ์ สุขท่ามะพลา  
41 65014339 นางสาว วรินธร นาบำรุง  
42 65014469 นางสาว โยษิตา ศรีภักดี  
43 65014472 นางสาว พลอยไพลิน ร่มกลาง  
44 65014763 นางสาว ศศิกานณ์ จิตแจ่มใส  
45 65014946 นางสาว กัลยาณี รอดหวาน  
46 65015087 นาย ธีทัต หมุนชู  
47 65015122 นางสาว นภพร ศรราม  
48 65015222 นางสาว รุสนา บาเหะ  
49 65015316 นางสาว ศิริประภัทร จันทะชาลี  
50 65015358 นางสาว จุฬาลักษณ์ กัณหาโยธี  
51 65015386 นาย จิตรภาณุ โสรัสสะ  
52 65015413 นางสาว สุกัญญา วันศุกร์  
53 65015423 นางสาว อายูนี หะมะ  
54 65015649 นาย กิตติศักดิ์ อินทรักเดช  
55 65015781 นางสาว ธิดารัตน์ เพียสุริวงศ์  
56 65015782 นางสาว ภาวินี ประเสริฐสิน  
57 65015791 นางสาว ดาหวัน กุลวงษ์  
58 65015819 นางสาว ยามีละห์ เรียง  

 

 

 

 

ห้องสอบที่ 2

            คลิกลิงก์:  https://meet.google.com/fpe-sdsf-hga

 

  รหัสนิสิต คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล รายละเอียดการสอบ
1 65010040 นางสาว พัชธิชา จันทร์แก้ว

สอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

เช็คชื่อเวลา 9.30 – 10.00 น.

ลิงก์:  https://meet.google.com/fpe-sdsf-hga

 

2 65010059 นางสาว เบญจพร หมายดี
3 65010144 นางสาว ศศิกานต์ จันทร์แก้ว
4 65010199 นางสาว วขิราภรณ์ เครือวัลย์
5 65010206 นางสาว พรรษา ศรีสร้อย
6 65010212 นางสาว ปวีณา มะโนวัน
7 65010248 นางสาว กรกนก ศรีวงศ์
8 65010297 นาย นันทจักร วิลามาศ  
9 65010298 นาย อรรถกร ประสิทธิ์แสง  
10 65010378 นาย ปัณณธร อินทร์นอก  
11 65010595 นาย อนุชา เหล่าบัว  
12 65010789 นาย ธีระวัฒน์ นันทะผา  
13 65010890 นางสาว อาทิตยา สายน้ำเขียว  
14 65010920 นาย พิทยาธร เกษมาลา  
15 65011112 นางสาว มุฑิตา บินอุหมัด  
16 65011256 นาย ชัยพร มุสิกสาร  
17 65011326 นาย นิพิฐพนธ์ วงษ์ใหญ่  
18 65011571 นางสาว กรรณิการ์ ยอดจิตร  
19 65011666 นางสาว กรรณิการ์ สัมฤทธิ์ไพรสณฑ์  
20 65011747 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ กลิ่นมุสา  
21 65011785 นาย ภูวดล เมฆประเสริฐ  
22 65011832 นาย นนทวัฒน์ แจ่มบูชา  
23 65011925 นาย นพรัตน์ สุขสมบัติ  
24 65012165 นาย สุวัฒน์ ปิ่นประดับ  
25 65012265 นางสาว กัลย์สุดา สก็อต  
26 65012483 นาย จิรกิตต์ หมาดหมีน  
27 65012605 นางสาว อัญมณี มากุลวนิชย์นันท์  
28 65012726 นางสาว จิราพร เปลี้ยครองสวน  
29 65012868 นาย ศุภกิตติ์ ทองสลับ  
30 65012899 นางสาว พัชราภรณ์ คงเเก้ว  
31 65012908 นาย จารุภัทร ลาเหลา  
32 65012954 นาย ฌานุวัฒน์ บัวพรหม  
33 65012991 นางสาว ครองขวัญ อิ่มจาด  
34 65013135 นางสาว นิศารัตน์ รักชม  
35 65013222 นาย รุ่งเรือง แสงอรุณ  
36 65013243 นาย นัท ชัยเลิศ  
37 65013315 นางสาว รุ่งไพลิน จีนตลับ  
38 65013550 นางสาว รพีภรน์ เกิดนุ่ม  
39 65013576 นางสาว ศลิษา เง็กน้อย  
40 65013589 นางสาว นางสาว สุกัลยา สากาตา  
41 65013625 นางสาว รอซีย๊ะ กาเรง  
42 65013854 นางสาว ธันย์ชนก พลังสุข  
43 65014043 นาย ศุภกร ยันตา  
44 65014093 นาย มหิศธา เปตามานัง  
45 65014105 นาย ธนเดช ศรีประเสริฐ  
46 65014134 นาย ชนะพงศ์ มะหิรัญ  
47 65014142 นางสาว น้ำทิพย์ ศรีวิกาญจน์  
48 65014175 นางสาว พัชราพร ปิ่นรัตน์  
49 65014180 นาย จิรศักดิ์ แต้มทอง  
50 65014225 นางสาว กันยารัตน์ รื่นอุรา  
51 65014227 นางสาว ฐิดานรี เครือชาลี  
52 65014290 นางสาว สุทธิกานต์ บวชสันเทียะ  
53 65014296 นาย ทรงสิทธิ์ มนตรีภักดิ์  
54 65014371 นางสาว จันทับปภา งอกสิงห์  
55 65014371 นางสาว พรสวรรค์ ทองบำรุง  
56 65014450 นาย สถาพร เสนะสกุล  
57 65014460 นาย ธีรพล ยิ้มวิไล  
58 65014495 นาย จิรวิชญ์ พินิจดุลยธรรม  
59 65014622 นางสาว กาญจนาพร บ่อไทย  
60 65014639 นาย ณัฐวัฒน์ แสงทอง  
61 65014736 นาย กฤษณะชัย ตาฉาว  
62 65014867 นาย ธนากร ข่าขันมะลี  
63 65014982 นาย บดินทร์ธร ต้นกันยา  
64 65015012 นาย นิรัติศัย หาญทะเล  
65 65015080 นาย วันเฉลิม ภูแม่นเขียน  
66 65015083 นางสาว หทัยทิพย์ จรัญญา  
67 65015143 นาย นายสุวภัทร เปียจอย  
68 65015226 นาย สุระชัย พิมา  
69 65015290 นางสาว ญาดา ถวิลรัมย์  
70 65015397 นาย ไซกุตรี รูบามา  
71 65015594 นาย อรรถ​ชัย​ สังข์​ทอง​  
72 65015596 นาย ธวัชชัย เสียงยาว  
73 65015699 นาย อดิศร สอนสุภาพ  
74 65015707 นาย มนัญชัย รุ่งเรือง  
75 65015728 นาย พันธการ น้อยปลา  
76 65015733 นาย แก้วอุกฤษฏ์ อุ่นอบ  
77 65015751 นาย บุรพล สุนันทา  
78 นางสาว จิตติมา บุญโต  
79 นางสาว เสาวลักษณ์ ซื่อสัตย์  
80 65015379 นาย วรรัฐ แขสว่าง  
81 65013684 นาย ฮากีฟ เทวบำรุงศรีกุล  

 

 

พบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่ออาจารย์แนะแนว หรือ อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ (081-7777467 หรือ 02-3754480-6 ต่อ 107, 108) ก่อนการสอบ

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1.1   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1.2   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

1.3   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1   ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2.2   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่า มีสุขภาพเหมาะที่จะเข้าเรียนได้

2.3   ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

2.4   ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

2.5   มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

2.6   ไม่ฝักใฝ่ในลัทธิที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

  1. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา

     3.1   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา             จำนวน 90 คน

     3.2   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา                                      จำนวน 90 คน

     3.3   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                  จำนวน 90 คน

  1. กำหนดวันและเวลา

วัน เวลา

กิจกรรม

สถานที่

11 เมษายน 2565

นิสิตแจ้งความประสงค์ขอสอบคัดเลือกผ่าน google form

Google form

18 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกทุกสาขาวิชาผ่าน Website มหาวิทยาลัย

Website มหาวิทยาลัย

20-25 เมษายน 2565

ผู้เข้าสอบสาขาวิชาพลศึกษาจัดทำคลิปแนะนำตัวและทดสอบสมรรถภาพทางกายส่งผ่านระบบ google form

Google form

26 เมษายน 2565

สอบข้อเขียนความเป็นครูผ่านระบบออนไลน์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

Google Meet

28 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา

Website มหาวิทยาลัย

29-30 เมษายน 2565

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสิน

สาขาวิชา

บุคลิก

 ทักษะการนำเสนอ

ความเป็นครู

สมรรถภาพทางกาย (เฉพาะพลศึกษา)

รวม

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

50

50

100

ภาษาอังกฤษ

50

50

100

พลศึกษา

25

50

25

100

 

            เกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และ/หรือได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการสอบความรู้ของความเป็นครูและวิชาเฉพาะ

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

• ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2565 
• Link แจ้งความประสงค์ขอสอบคัดเลือก (link ไปที่ https://docs.google.com/forms/d/1TuT1feVLTOro33UMbMtdhtDShAtfbSSCWBwDWZEGcQ8/edit?usp=sharing)
• แนวทางการจัดทำคลิปแนะนำตัวและคลิปทดสอบสมรรถภาพ 

แนวทางการจัดทำคลิปแนะนำตัวและคลิปทดสอบสมรรถภาพ
(ส่งคลิปและรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 20-25 เมษายน 2565)

คลิปแนะนำตัว (ผู้เข้ารับการทดสอบทุกสาขาวิชา)
ผู้เข้ารับการทดสอบบันทึกคลิป โดยนำเสนอข้อมูลส่วนตัวดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล
2. โรงเรียนที่จบ
3. เกรดเฉลี่ยสะสม
4. ความสามารถด้านกีฬา (ถ้ามี)
5. ความสามารถด้านเทคโนโลยี (ถ้ามี) ระบุโปรแกรมที่ใช้งานได้
6. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
7. กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนหรืองานอดิเรก
8. แรงบันดาลใจที่เลือกเรียนศึกษาศาสตร์

สามารถดูคลิปตัวอย่างได้ที่

คลิปทดสอบสมรรถภาพทางกาย (เฉพาะผู้เข้ารับการทดสอบในสาขาวิชาพลศึกษา)

(ส่งคลิปและรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 20-25 เมษายน 2565)

ลำดับ

กิจกรรม

วิธีกการ

1

ชั่งน้ำหนัก

1.วิธีการทดสอบ ทำการชั่งน้ำหนัก

2. กรอกตัวเลขน้ำหนักใน google form บันทึกหน่วยของน้ำหนักเป็นกิโลกรัม

2

วัดส่วนสูง

1.วิธีการทดสอบ ทำการชั่งน้ำหนัก

2. กรอกตัวเลขน้ำหนักใน google form บันทึกหน่วยส่วนสูงเป็นเมตร

3

ดันพื้น 30 วินาที (ให้นับจำนวนครั้ง)

1. ผู้เข้ารับการทดสอบนอนคว่ำลำตัวเหยียดตรงบนพื้นหรือบนเบาะฟองน้ำ (ถ้ามี)

2. ฝ่ามือทั้งสองข้างวางบนคว่ำราบบนพื้นในระดับเดียวกับหัวไหล่ ให้ปลายนิ้วชี้ตรงไปข้างหน้าโดยให้ทั้งฝ่ามือทั้งสองข้างห่างกันเท่ากับช่วงไหล่ ข้อศอกแนบอยู่ข้างลำตัว

3. ในขณะเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบออกแรงดันพื้นยกลำดับตัวขึ้น โดยผู้หญิงให้หัวเข่าติดพื้น และแขนทั้งสองเหยียดตรึงตั้งตรงกับพื้น ลำตัวเหยียดตรงเป็นแนวเดียวกับสะโพกและต้นขา เข่าทั้งสองข้างชิดติดกันใช้เป็นจุดหมายของการเคลื่อนไหว ขณะทำการทดสอบการเคลื่อนไหวสะโพกและ    ต้นขาให้ยกขึ้นทำมุม 45 องศากับพื้นโดยให้เป็นแนวเส้นตรงกับลำตัว

4. บันทึกคลิปวีดีโอโดยผู้เข้ารับการทดสอบยุบแขนลงให้ศอกทั้งสองข้างงอทำมุม 90 องศา ในขนาดที่แขนท่อนบนขนานกับพื้น แล้วเหยียดศอก และดันลำตัวกลับขึ้นไปเหยียดตรงอยู่ในท่าเดิม นับเป็น 1 ครั้ง โดยออกเสียงนับจำนวนครั้งขณะปฏิบัติ ต่อเนื่องกันจนครบ 30 วินาที โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบพยายามทำให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด

5. บันทึกจำนวนครั้งใน google form

6. upload คลิปวีดีโอใน google form

สามารถดูคลิปตัวอย่างได้ที่

 

คลิปตัวอย่างดันพื้นสำหรับผู้ชาย          

https://www.youtube.com/watch?v=nGAyWP4m4Xs

 

 

 

 

 

คลิปตัวอย่างดันพื้นสำหรับผู้หญิง         

 

https://www.youtube.com/watch?v=VtjcrGJjjCE

 

4

ลุก-นั่ง 60 วินาที

1. ผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงาย ชันเข่าขึ้นให้เข่าทั้งสองงอเป็นมุมประมาณ 90 องศา ฝ่าเท้าทั้งสองวางราบกับพื้นโดยวางชิดกัน ให้สันเท้าทั้งสองข้างวางเป็นเส้นตรงในแนวระดับเดียวกัน แขนทั้งสองเหยียดตรงในท่าคว่ำมือวางแนบไว้ข้างลำตัว

2. ผู้ช่วยทดสอบนั่งอยู่ที่ปลายเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบ และใช้เข่าทั้งสองแนบชิดกับเท้าทั้งสองผู้เข้ารับการทดสอบ ใช้มือทั้งสองจับยึดไว้ที่บริเวณใต้ข้อพับเข่าของผู้เข้ารับการทดสอบ ป้องกันไม่ให้ลำตัว ขา และเท้าเคลื่อนที่

3. บันทึกวีดีโอโดยผู้เข้ารับการทดสอบยกลำตัวขึ้นเคลื่อนไปสู่ท่านั่งก้มลำตัวพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้า ให้ปลายนิ้วมือไปแตะที่เส้นตรงที่อยู่ในระดับเดียวกับสันเท้าทั้งสองข้าง แล้วนอนลงกลับสู่ท่าเริ่มต้นให้สะบักทั้งสองข้างแตะพื้น นับเป็น 1 ครั้ง โดยออกเสียงนับจำนวนครั้งขณะปฏิบัติต่อเนื่องกันจนครบเวลา 60 วินาที โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบพยายามทำให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด

4. บันทึกจำนวนครั้งใน google form

5. upload คลิปวีดีโอใน google form

 

คลิปตัวอย่างลุก-นั่ง 60 วินาที

   

https://www.youtube.com/watch?v=O5X0supl6WQ

 

 

 

 

5

ยกเข่าขึ้นลง 3 นาที

1. ผู้เข้ารับการทดสอบจัดเตรียมเชือกหรือผ้าที่ขึงในระดับเอว

2. ผู้เข้ารับการทดสอบเตรียมพร้อมในท่ายืนตรง เท้าสองข้างห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกของผู้เข้ารับการทดสอบ ให้มือทั้งสองข้างจับไว้ที่เอว

2. กำหนดความสูงสำหรับการยกเข่าของผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคน โดยกำหนดให้ผู้รับการทดลองยกเข่าขึ้นสูงให้ต้นขาขนานกับพื้นระดับพื้น (เข่างอทำมุมกับสะโพก 90 องศา หรือแตะเชือกหรือผ้าที่ขึงไว้) ให้ใช้แขนยกขึ้นมาขนานกับพื้น ทำมุม 30 องศา ไว้เพื่อเป็นจุดอ้างอิงระดับความสูงสำหรับการยกเข่าในแต่ละครั้ง

3. บันทึกคลิปวีดีโอผู้เข้ารับการทดสอบยกเข่าขึ้นลง (เข่างอทำมุมกับสะโพก 90 องศา) แล้ววางลงสลับกับการยกข้างอีกข้างขึ้น ปฏิบัติเช่นเดียวกันนับเป็น 1 ครั้ง ให้ยกเข่าขึ้น-ลง สลับขวา-ซ้าย เดินหรือวิ่งอยู่กับที่ก็ได้ โดยออกเสียงนับจำนวนครั้งขณะปฏิบัติ ต่อเนื่องกันไปจนครบ 3 นาที โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบพยายามทำให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

4. บันทึกจำนวนครั้งใน google form

5. upload คลิปวีดีโอใน google form

 

คลิปตัวอย่างยกเข่าขึ้นลง 3 นาที

    

https://www.youtube.com/watch?v=9Ra-6sUAqpY