Select Page

BACHELOR DEGREE

ปริญญาตรี

Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย

Students'

Student Information Systems
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

Teachers'

Teacher Information Systems
ระบบสารสนเทศสำหรับครูผู้สอน

Graduate

Graduation Process
ขั้นตอนในการสำเร็จการศึกษา

RBAC ACTIVITIES SCHEDULE

วันจันทร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562
16.00 – 18.30 น.

ห้อง D 305

โครงการเตรียมความพร้อมความเป็นครูภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม มีลักษณะดำเนินการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์การสนทนาเบื้องต้น ฝึกการเขียนแผนการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน

25 กรกฎาคม 2562
09.00 – 11.30 น.

บริเวณลานสวนปาล์ม

โครงการ “เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10”
ประจำปีการศึกษา 2562

26 กรกฎาคม 2562
13.30 – 16.30 น.

ห้อง Auditorium 1

โครงการสร้างจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู (ครั้งที่ 1)
ในหัวข้อ “หลักจริยธรรมครูในศตวรรษที่ 21”

26 กรกฎาคม 2562
06.00 – 17.00 น.

บริเวณอัฒจันทร์สนามกีฬามหาวิทยาลัยฯ และวัดพระอารามหลวง

พาน้องไหว้พระ วัดพระอารามหลวง

Campus Life

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
บริการมหาวิทยาลัย
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย

 

 

RBAC Activities News
ข่าวกิจกรรม RBAC

 

 

RBAC Student Handbook
คู่มือ น.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน