Select Page

BACHELOR DEGREE

ปริญญาตรี

Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย

Students'

Student Information Systems
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

Teachers'

Teacher Information Systems
ระบบสารสนเทศสำหรับครูผู้สอน

Graduate

Graduation Process
ขั้นตอนในการสำเร็จการศึกษา

Campus Life

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
บริการมหาวิทยาลัย
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย

RBAC ACTIVITIES SCHEDULE

วันจันทร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

11 กันยายน 2562
16.00 – 18.30 น.

ห้อง D 305

โครงการเตรียมความพร้อมความเป็นครูภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม มีลักษณะดำเนินการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ การสนทนาเบื้องต้น ฝึกการเขียนแผนการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน

13 กันยายน 2562
09.00 – 16.00 น.

ห้อง C 407 และ ห้อง C 409

โครงการภาษาอังกฤษ Intensive English Course for TOEIC

13 กันยายน 2562
13.00 – 16.00 น.

F 505

โครงการเสวนาทางวิชาการประเด็นสำคัญในงานโรงแรมและอีเว้นท์ยุค 4.0 

13 กันยายน 2562
13.00 – 16.00 น.

F 503

โครงการการแข่งขันการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจค้าปลีก และแฟรนไชส์ 

13 กันยายน 2562
13.00 – 16.00 น.

ห้อง B602

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ที่จะจบการศึกษา

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

14 กันยายน 2562
09.00 – 16.00 น.

ห้อง D 401 และ D 405

โครงการจัดความรู้เสริมศักยภาพนิสิต (โครงการติว) ภาคเรียนที่ 1/2562

Learn with the Pros

ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และ นิสิตทุกคนจะได้สัมผัสกับมืออาชีพผู้เป็นบุคลากรในแวดวงการทำงานที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในโลกภายนอกให้แก่นิสิตทุกคน เมื่อเราเรียนกับมืออาชีพ นิสิตจะจบออกไปและสามารถทำงานอย่างมืออาชีพได้แน่นอน

International Internship

หลักสูตร 3+1 คือหลักสูตรที่นิสิตศึกษาวิชาเรียนต่างๆในหลักสูตรเพียง 3 ปี และ นิสิตจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพที่ต้องการเป็นระยะเวลา 1 ปี

RBAC Students' Handbook

Students infomation.

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน