Select Page

BACHELOR DEGREE

ปริญญาตรี

Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย

A Word

From Our President

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอต้อนรับนิสิตใหม่ รหัส 62 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ลูกศิษย์ใหม่ทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนหากมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ไว้สำหรับให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์อย่างตรงจุดทุกเรื่อง ซึ่งลูกศิษย์จะได้รับข้อมูลต่าง ๆ ในวันปฐมนิเทศ และการเข้าฐานเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ขอให้ลูกศิษย์ได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้

ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านพร้อมที่จะเป็นแรงผลักดัน เป็นกำลังใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกศิษย์ก้าวเป็นบัณฑิตได้อย่างสมภาคภูมิ

Pravech Rattanapian

Assc. Prof. Dr. Pravech Rattanapian

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวช รัตนเพียร
Lifestyle

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

บริการมหาวิทยาลัย
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย

 

 

RBAC Activities News

ข่าวกิจกรรม RBAC

 

 

RBAC Calendar 2562

Event Info

 

 

ทุนการศึกษา

RBAC ร่วมกับ CP ALL

มอบทุนการศึกษา 70% ภายใต้โครงการ “บัณฑิตพรีเมียม”
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสำหรับผู้มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม ตามเงื่อนไข ดังนี้

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน