Select Page

BACHELOR DEGREE

ปริญญาตรี

Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย

Students'

Student Information Systems
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

Teachers'

Teacher Information Systems
ระบบสารสนเทศสำหรับครูผู้สอน

Graduate

Graduation Process
ขั้นตอนในการสำเร็จการศึกษา

RBAC ACTIVITIES SCHEDULE

วันจันทร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

9 กรกฎาคม 2562
08.30 – 16.30 น.

RBAC University

“หล่อเทียน แห่เทียนพรรษาจำนำพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2562

10 กรกฎาคม 2562
07.00 – 10.00 น.

บริเวณศาลาทรงไทย
และทางเดินฝั่ง U 2

“กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ “

10 กรกฎาคม 2562
16.00 – 18.30 น.
ห้อง D 305

โครงการเตรียมความพร้อมความเป็นครูภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม มีลักษณะดำเนินการสอนวิชาภาษาอังกฤษรูปแบบการดำเนินกิจกรรม มีลักษณะดำเนินการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ การสนทนาเบื้องต้น ฝึกการเขียนแผนการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน

12 กรกฎาคม 2562
13.00 – 16.00 น.

RBAC HALL

“ธรรมะร้อยดวงใจ” ครั้งที่ 9

วิทยากร พระมหาณรินศักดิ์ สัจจะวาที และพระมหาเฉลิมพล ฐานะวิโร

12 กรกฎาคม 2562
14.55 – 16.25 น.

สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

“การแข่งขันฟุตบอลรุ่น 50 ปี รายการ ออมสิน Senior Thailand Football Cup”

12 กรกฎาคม 2562
12.30 – 15.00 น.

วัดสุวรรณประสิทธิ์

“พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์”

(โครงการ “หล่อเทียน แห่เทียนพรรษาจำนำพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2562)

12 กรกฎาคม 2562
13.00 – 15.00 น.

Auditorium 2

“โครงการเตรียมความพร้อม นิสิตก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562”

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม เป็นการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ รูปแบบการดำเนินกิจกรรม เป็นการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ พร้อมติดเข็มของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบินวิทยากร  ทีมวิทยากรจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 6 ท่าน ผู้เข้าร่วมโครงการ นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม จำนวน 222 คน

Campus Life

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
บริการมหาวิทยาลัย
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย

 

 

RBAC Activities News
ข่าวกิจกรรม RBAC

 

 

RBAC Student Handbook
คู่มือ น.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน