Select Page

บรรยากาศ

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

RBAC Life Skills

เราไม่ได้สอนแค่บทเรียนวิชาการแต่เรายังเน้นให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต

RBAC 3+1

เรียนแค่ 3 ปี และ ฝึกทำงานจริงกับมืออาชีพ

RBAC PRO

เรียนกับมืออาชีพ

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท

RBAC

Faculty of Nursing

เพิ่มเพื่อน

BACHELOR DEGREE

ปริญญาตรี

Graduate School

บัณฑิตวิทยาลัย

Students'

Student Information Systems
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

Teachers'

Teacher Information Systems
ระบบสารสนเทศสำหรับครูผู้สอน

Graduate

Graduation Process
ขั้นตอนในการสำเร็จการศึกษา

Campus Life

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
บริการมหาวิทยาลัย
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย

Learn with the Pros

ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และ นิสิตทุกคนจะได้สัมผัสกับมืออาชีพผู้เป็นบุคลากรในแวดวงการทำงานที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในโลกภายนอกให้แก่นิสิตทุกคน เมื่อเราเรียนกับมืออาชีพ นิสิตจะจบออกไปและสามารถทำงานอย่างมืออาชีพได้แน่นอน

International Internship

หลักสูตร 3+1 คือหลักสูตรที่นิสิตศึกษาวิชาเรียนต่างๆในหลักสูตรเพียง 3 ปี และ นิสิตจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพที่ต้องการเป็นระยะเวลา 1 ปี

RBAC Students' Handbook

Students infomation.

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน