Select Page

บรรยากาศ

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

RBAC Life Skills

เราไม่ได้สอนแค่บทเรียนวิชาการแต่เรายังเน้นให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต

RBAC 3+1

เรียนแค่ 3 ปี และ ฝึกทำงานจริงกับมืออาชีพ

RBAC PRO

เรียนกับมืออาชีพ

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท

Campus Life

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
บริการมหาวิทยาลัย
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย

Learn with the Pros

ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และ นิสิตทุกคนจะได้สัมผัสกับมืออาชีพผู้เป็นบุคลากรในแวดวงการทำงานที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในโลกภายนอกให้แก่นิสิตทุกคน เมื่อเราเรียนกับมืออาชีพ นิสิตจะจบออกไปและสามารถทำงานอย่างมืออาชีพได้แน่นอน

International Internship

หลักสูตร 3+1 คือหลักสูตรที่นิสิตศึกษาวิชาเรียนต่างๆในหลักสูตรเพียง 3 ปี และ นิสิตจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพที่ต้องการเป็นระยะเวลา 1 ปี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2375-4480-6

โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา