หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

Doctor of Business Administration (D.B.A.)

About

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)

(บธ.ด.) รุ่นที่ 5
คุณสมบัติของผู้สมัคร (แบบเน้นการวิจัย)
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ต้องผ่านการสอบวัดระดับทางด้านภาษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2.1 TOEFL-paper based 500 คะแนน
2.2 IELTS 5.5 คะแนน
2.3 TU-GET 530 คะแนน
2.4 CU-TEP 55 คะแนน
ถ้าหากในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์คะแนนสอบต้องอบรมภาษาอังกฤษ RBAC – AEP 36 ชั่วโมง
3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟื่อน
4.มีผู้รับรองและที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถติดต่อได้
5.ไม่ฝักใฝ่ในลัทธิที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
6.ผ่านการปฐนิเทศสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาใหม่
7.ผู้สมัครต้องมีข้อเสนอ (research proposal) หัวข้อในการค้นคว้าพัฒนาเป็นดุษฏีนิพนธ์
8.คุณสมบัติอื่นๆให้ผ่านการพิจราณาของทางมหาวิทยาลัย

สถานที่เรียน : ห้องประชุมเฉลียวไชยเพชร ซอยราชวิถี 5 กรุงเทพมหานคร
เวลาเรียน : วันเสาร์ (09.00-16.00)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 690,000.- ( แบ่งชำระเป็น 5 งวด )
การอบรมภาษาอังกฤษ RBAC-AEP 36 ชั่วโมง 10,000.-
(กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ)

หน่วยงานบัณฑิตศึกษา

สอบถามข้อมูล : 0-2375-4480-6 ต่อ 220

ผศ.ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ 081-832-2334

อ.สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ 089-824-7969

อ.วัชรินทร์ ช้อยวงศ์งาม 080-926-7031

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) Doctor of Business Administration (D.B.A.)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.)

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.)

 

บัณฑิตวิทยาลัย
(GRADUATE SCHOOL)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

Doctor of Business Administration (D.B.A.)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน