ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master of Business Administration (M.B.A.)

About

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (M.B.A.)

ระยะเวลาการเรียน : 18 เดือน จำนวน 39 หน่วยกิต

เวลาเรียน : เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 120,000 .-
พิเศษ : รับส่วนลด 20% เหลือ 96,000 บาท ในกรณี**

*ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และสถาบันในเครือ
*ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน

ภาคการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
– ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – ตุลาคม
– ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
– ภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม

สนใจสมัครเรียน
– ผศ.ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ 081-832-2334
– อ.สุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ 089-824-7969
– อ.วัชรินทร์ ช้อยวงศ์งาม 080-926-7031

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย
โทร 0-2375-4480-6 ต่อ 220

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) Doctor of Business Administration (D.B.A.)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business Administration (M.B.A.)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.)

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master of Business Administration (M.B.A.)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน