Select Page

My Experience

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  เมทะนี

(Asst Prof. Surin Medhanee, Ed.D)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

(Faculty of Creative Industry of Music and Performing Arts Program,Rattana Bundit University)

 

ประวัติการศึกษา

2559 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.

2553 กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ.

2547 ศป.บ. (นาฏศิลป์สากล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

Expertise & Research

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ตะวันตก/ศิลปะตะวันตก/การแสดงตะวันตก/นาฏศิลป์ตะวันตก/ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์/หลักการสร้างงานนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง/การออกแบบเครื่องแต่งกาย/การเขียนบท/ดนตรีและศิลปะการแสดงวิจักษณ์  การแต่งหน้าเพื่อการแสดง การเขียนบท

หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

 1. สุรินทร์ เมทะนี. (2547). การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย Portrait . นาฏศิลป์นิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 2. สุรินทร์ เมทะนี. (2553). การศึกษาวิเคราะห์ผลงานนาฏศิลป์สากลในรายการโทรทัศน์ ของ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 3.  สุรินทร์ เมทะนี. (2559). การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสาขานาฏศิลป์ตะวันตกในระดับปริญญาบัณฑิตของประเทศไทยโดยวิธีวิทยาการเทียบเคียง. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประวัติการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดี และ อาจารย์ประจำ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อายุการทำงาน 2 ปี
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อายุการทำงาน 3 ปี 14 วัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 อายุการทำงาน 3 ปี 6 เดือน

ตำแหน่งอื่นๆ

1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 อายุการทำงาน 3 ปี 6 เดือน

2)  ได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งคณบดี คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน

ผลงานวิชาการงานวิจัย

 • สุรินทร์ เมทะนี. (2562). แนวทางการพัฒนาแบบฝึกหัดการแสดงขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2562
 • สุรินทร์ เมทะนี. (2561). การเขียนบทละครสำหรับผู้สูงอายุ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2561
 • สุรินทร์ เมทะนี. (2560).  การพัฒนาละครประยุกต์สำหรับเด็กปฐมวัย . ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2560.
 • สุรินทร์ เมทะนี. (2559). ารศึกษาวิเคราะห์การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของสาขาวิชาศิลปะการแสดง.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2559.
 • สุรินทร์ เมทะนี. (2556). ประมวลปกิณกะนาฏกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ตำแหน่งงานทางการศึกษาที่ผ่านมา

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
 • กรรมการพิจารณาร่างมคอ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

Article & Portfolio

ผลงานบทความ

 • บทความเรื่อง “บริบทของนาฏศิลป์ร่วมสมัยนิตยสารโลกศิลปะ
 • บทความเรื่อง “แนวคิดในการสร้างผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์นิตยสารโลกศิลปะ
 • บทความเรื่อง “ละครบรอดเวย์นิตยสารโลกศิลปะ
 • บทความเรื่อง “นวัตกรรมการสอนทัศนะศิลปศึกษาสำหรับโลกในวันนี้และวันหน้าบทความเรื่อง เด็กปัญญาเลิศเกิดได้เพราะครูปัญญาดี
 • บทความเรื่อง บริบทของครูไทยในสังคมยุคใหม่
 • เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสร้างงานนาฏศิลป์ในบริบทของสังคมไทย
 • ณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บทความเรื่อง “แฟชั่นชุดนักศึกษานิตยสาร GC 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานสัมภาษณ์ลงนิตยสาร

 • ชีวิตอิสระที่โบยบิน “เจ้าพ่อวงการแดนซ์ออนทีวี” นิตยสาร ไทยแดนซ์
 • คอลัมน์สูตรใครก็สูตรใคร “ไก่ต้มโค้ก” นิตยสารอาหารและครัว
 • อลัมน์ช่องทางสร้างอาชีพ “เป็น แดนเซอร์” นิตยสาร เส้นทางเศรษฐี

ผลงานสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์

– จันทร์กระพริบ,จันทร์พันดาว,SHARE เธอถึงเธอ, หม่ำโชว์,STREET OF STAR

การเป็นวิทยากรพิเศษอบรม

 • กิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ “เส้นสีและลีลา โรงเรียนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ (200 ปี) สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครฯ
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการออกแบบท่าทางในนาฏศิลป์สากล โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดอยุธยา
 • กิจกรรมโครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการ “บริบทของนาฏศิลป์สากล” โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดอยุธยา
 • กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหลักสูตรการเรียน-การสอนดนตรี – นาฏศิลป์แบบบูรณาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย จังหวัดอยุธยา
 • กิจกรรมค่ายศิลปะฤดูร้อน “การเต้นแจ๊สแดนซ์ โรงเรียนพาณิชยการสุโขทัย
 • กิจกรรมพัฒนาครูศิลปะ เรื่อง “นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ของ สพฐ. จังหวัดชลบุรี
 • กิจกรรมการอบรม ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูทุกกลุ่มสาระ วันที่ 9-10 ธันวาคม 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

การเป็นวิทยากรพิเศษอบรม

 • กิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ “เส้นสีและลีลา โรงเรียนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ (200 ปี) สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครฯ
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการออกแบบท่าทางในนาฏศิลป์สากล โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดอยุธยา
 • กิจกรรมโครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการ “บริบทของนาฏศิลป์สากล” โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดอยุธยา
 • กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหลักสูตรการเรียน-การสอนดนตรี – นาฏศิลป์แบบบูรณาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย จังหวัดอยุธยา
 • กิจกรรมค่ายศิลปะฤดูร้อน “การเต้นแจ๊สแดนซ์ โรงเรียนพาณิชยการสุโขทัย
 • กิจกรรมพัฒนาครูศิลปะ เรื่อง “นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ของ สพฐ. จังหวัดชลบุรี
 • กิจกรรมการอบรม ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูทุกกลุ่มสาระ วันที่ 9-10 ธันวาคม 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผลงานการออกแบบนาฏศิลป์

ประเภทรายการโทรทัศน์

 • 07 SHOW ,จันทร์กระพริบ,จันทร์เจ้าของ,ผ่าง ผ่าง โชว์,สตรีท ออฟ สตาร์, สัญญามหาชน,7 กะรัต,ชีวิตกับดนตรี,เกมพิศวง,เกมโซน,ที่นี่หมอชิต,ดิล ออร์ โนดีล เอาหรือไม่เอา,วันวานยังหวานอยู่,แอนนัทไม่จำกัด,สมาคมชมดาวเดอะวิลลี่,คนดีที่หนึ่ง,โมโชว์,คู่รัก,ยุทธการขยับปอด,บางกอกโชว์,เจ วาไรตี้,สตาร์ สตอรี่,จันทร์พันดาว,คืนนี้วันนั้น,รู้จริงปะ,ราตรีสโมสร,ฯลฯ

ประเภทเรียลลิตี้โชว์

 • โครงการคนพันธุ์ A สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
 • โครงการสู่ฝันปั้นดาว ช่อง 7 สถานีโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 7
 • โคลนนิ่ง SINGING CONTEST  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • ชิงฝันแอคชั่นสตาร์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และ TRUE VISION

ประเภทคอนเสิร์ต

 

 • งาน 12 สิงหาราชินี ,สตาร์ คอนเทสต์,สามสาวสระอา,แดง เม๊าท์ ออนเดอะร๊อค,เม๊าท์แดงแผลงฤทธิ์,แดง เมาท์ออนทัวร์,ฉันไม่นางเอก ตั๊กลีลา, จิ๊บ ร.ด.,ดอน สอนระเบียบ, 10 ปี สมา สวยสด, สายสุนี สุขกฤต,โสดสโมสร,สะใภ้กาฝาก,คอนเสิร์ตสวัสดีปีใหม่เชียงใหม่,คอนเสิร์ตปิดถนนสีลม,มหกรรมคอนเสิร์ทรวมดารา,พิธีปิดเอเชี่ยนเกมส์,คอนเสิร์หม่ำออนสเตท,คอนเสิร์ทคุณพระช่วย สุนทราภรณ์,คอนเสิร์ท brother 2,คอนเสิร์ท IT’ ME วิทย์,คอนเสิร์ต SAF ครั้งที่ 1 และ 2,คอนเสิร์ต ททท.,คอนเสิร์ทสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน,ฯลฯ

ประเภทมิวสิควีดีโอ

 • คนเบื้องหลัง ศิลปิน เดอะ ซีสเตอร์,สั่งนางรีมิกซ์ ศิลปิน ฝน ธนสุนทร,ชอบมั้ย ศิลปิน อาภาพร นครสวรรค์,เด็กดี  ศิลปิน  กู๊ดบอย,ไม่เล็ก ไม่ใหญ่ ศิลปิน FBI,เริงลีลาศ คาราโอเกะ,ศิลปิน SPANKY,ศิลปิน 4 SEASON

ประเภทงานโฆษณา

 • ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย ชุด เจ้าสาวของผม,บะหมี่สำเร็จรูป ยำ ยำ ชุด ชายในสวน,แมคโดนัลด์ ชุด แมคดี,ผงซักฟอกแอทแทค ชุด แม่บ้านอารมณ์ดี,ธนาคารกสิกรไทย ชุด พนักงานสนุกสนาน,โทรศัพท์มือถือ โมโตโรล่า ชุด จอนนี่พูดไม่ได้,ที่นอนดัลลอปพิลโล ชุด สปริงแมน,NIVER BODY LOTION,KFC  เฮิร์บ,M 150 หลุดกรอบ,NISSAN NEVARA  ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ,โยเกิร์ต ACTIVEA เข็มอัปสร สิริสุขะ ฯลฯ

ประเภทงานเปิดตัวสินค้า

 • ดีแทค,สนูปปี้,โดเรมอน,ทาเระแพนด้า,เจ้าหุ่นคอมพิวเตอร์,การตูนช่อง 9,โตชิบา,ยามาฮ่า,ฮอนด้า,ซูซูกิ,เชฟโรเร็ต,เชลล์,นีเวีย,แพนทีน,แคนนอน,ลอรีอัล,เทสโต,คราวน์วิสกี้,หลุยส์ วิคตอง, ประตูน้ำคอมเพลกซ์,นิตยสารมอร์,งานTAFF,เรดซันวิสกี้,ที่นอนซาติน,งานแฟชั่นโชว์,มหกรรมสินค้า 3 ชุมชน,มหกรรมผ้าไหมโคราช,เฮอร์เบอร์ไลฟ์ (สิงค์โปร์),งานสินค้าไทย(ออสเตรเลีย),มหกรรมนาฬิกาโลก,มหกรรมลดราคาเดอะมอลล์,.357เครื่องดื่ม,ลอยกระทงบางไทร,ภูมิปัญญาอาหารไทย,งานมหกรรมข้าวโลก,เทศกาลวัดอรุณ,ออริเฟม,มหกรรมเซี่ยงไฮ้โชว์,งานเปิดตัวบ้านนก,20เนล สตูดิโอ,พานาโซนิค,แฮร์ไลน์,แอโรว์เชิ้ต,งานเที่ยวทั่วไทย,งานอีโคดีไซน์,งานอะไหล่โลก ฯลฯ

ประเภทงานภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ

 • โหน่งเท่งมาหาเฮีย, PRINCE AND ME 4 (ภาพยนตร์ต่างประเทศ) นางฟ้า

ประเภทงานแจกรางวัล

 • ตุ๊กตาทอง,พระพิคเณศวรทองคำ,สุรัสวดี,แทค อวอร์ด,เมขลา,โทรทัศน์ทองคำ,กินรี อวอร์ด ฯลฯ

ประเภทงานประกวด

 • มิสมอเตอร์โชว์ ปี 2008,2009, 2019, มิสยันฮีปี 2008
 • THE SOUND OF กรี๊ด หอประชุมจุฬาฯ (2534)
 • เกาะมหัศจรรย์ โดย สถาบัน BMAS ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2537)
 • ว้าวุ่น M THEATRE (2558)
 • เทพธิดากับแมวเหมียว (2560) มูลนิธิบ้านนกขมิ้นและ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ
 • ADAMSON NIGHT CLUB (2561) สถานพยาบาลผู้สูงอายุนวศรี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2375-4480-6

โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน