ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายหอสมุดกลาง

ฝ่ายหอสมุดกลาง ดำเนินงานมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีการดำเนินงาน ที่มีคุณภาพและ มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้ง พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา เช่น เทคนิคการจัดทำ PDCA, เทคนิคการจัด 5 ส. เป็นต้นโดยฝ่ายหอสมุดกลางมีแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังนี้

 

แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1.มีการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของฝ่ายหอสมุดกลาง เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน

2.มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานพร้อมทั้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน ระบุปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ แล้วกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการทบทวน เพื่อนำไป พัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

3.การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

4.มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และนำผลมาพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป ฝ่ายหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยมีระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.ผู้บริหารของหน่วยงานมีปณิธาน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2.บุคลากรทุกคนของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประกั คุณภาพการศึกษา

3.กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน

4.ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่วางไว้ โดยการควบคุม ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงขวัญ และกำลังใจของบุคลากร ทุกคนในหน่วยงาน รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และจิตสำนึกที่มุ่งเน้นคุณภาพ

5.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งทบทวนผลลัพธ์ และระดับของความสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

6.นำผลสรุปมาปรับปรุงคุณภาพของระบบ กระบวนการ และผลผลิตอย่าง ต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถาบัน กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายหอสมุดกลาง เป็นกระบวนการและมาตรฐานของ การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนิน

งาน เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1.มีคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2.มีหน่วยงานรองรับ และมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา

3.มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน โดยสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน

4.มีการกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพของสถาบัน

5.มีการนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน โดยเน้นการดำเนินงานตาม วงจร PDCA ได้แก่

การวางแผน(P : Plan)คือ การวางแผนในการดำเนินงาน
การปฏิบัติการ(D : Do)คือ การลงมือทำตามแผนที่วางไว้
การตรวจสอบ(C : Check)คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
กับแผน
การปรับปรุง(A : Act)คือ การปรับปรุงผลที่ได้รับ

6.มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

7.มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายหอสมุดกลาง

8.มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9.มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

10.มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report-SAR)เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผลจากสถาบัน

11.รับข้อมูลการประเมินจากคณะกรรมการของสถาบัน นำมาปรับปรุง พัฒนาเสริมข้อดีและแก้ไขข้อด้อยของหน่วยงาน

12.มีการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2375-4480-6

โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน