Our University

การได้รับการรับรองวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.พ. เทียบอัตราเงินเดือนให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ในปีการศึกษา  2561 กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน 2 ลักษณะ ดังนี้

ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต

ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้คำปรึกษานิสิตตลอดระยะเวลา ในการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้นิสิตสามารถดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และดูแลระเบียบวินัยของนิสิตให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังคอยดูแลให้คำปรึกษานิสิต ทุกเรื่อง หากนิสิตสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับตัวนิสิตโดยตรงเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่คอยตักเตือนนิสิตให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความประพฤติที่เหมาะสมในสังคม

ฝ่ายหอพักนิสิต

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยของนิสิตที่มีบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน เป็นแหล่งอบรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย โดยมีอาจารย์ประจำหอพักเป็นผู้ดูแลนิสิตหอพัก

ห้องพยาบาล
  • RBAC MEDICAL CENTER (ห้องพยาบาล)
  • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • การประกันอุบัติเหตุ
  • การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ (โครงการหาเพื่อนร่วมเดินทาง) สมุดประจำตัวโดยสารรถไฟครึ่งราคา (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
  • การเบิก-ยืม ยา และเวชภัณฑ์
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในด้านอาชีพ พร้อมเสนอข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านอาชีพและโลกของการทำงาน ซึ่งได้ตระหนักถึงนิสิตและบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงาน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คือ เป็นผู้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาองค์กรและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดี เป็นที่ยกย่องของสังคม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตลอดจน เสริมสร้างการอบรมให้ความรู้ในด้านทักษะ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม การใส่ใจในด้านการบริการ Service Mind การเตรียมความพร้อมก่อนออกสมัครงาน การฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งส่งนิสิตให้ถึงฝั่ง คือ เป้าหมายในชีวิตของนิสิต คือ ให้ได้งานทำที่ดี มีเงินเดือนที่ดี และมีครอบครัวที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี มีความสุขตลอดไป ประสานงานกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 และให้บริการคำปรึกษาด้านการสมัครงานกับบุคคลภายนอก ณ ศูนย์บริการจัดหางาน E-Job Center สาขามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน