โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ ASEAN AND THAILAND IN THE NEXT DECADE วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่บริษัท Big C Supercenter Public Co.,Ltd. วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (M.S.)

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.M.)