ข่าวและกิจกรรม

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม สถานที่
วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียน (ทั้ง 2 หลักสูตร) บอร์ดหน้าห้อง บัณฑิตศึกษา 603
วันเสาร์ที่17 ก.พ. 2561เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

 

การสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียน

 

หลักสูตร (M.P.A.)

กลุ่มวิชา เกี่ยวกับการจัดการและการบริหาร

– วิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และจริยธรรมทางการบริหาร

หลักสูตร (M.S.)

– วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ห้อง B601
วันเสาร์ที่17 ก.พ. 2561เวลา 14.00 – 16.00 น. หลักสูตร (M.P.A.)– วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

หลักสูตร (M.S.)

– วิชาการจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ

วันอาทิตย์ที่18 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
การสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียน
หลักสูตร (M.P.A.)– กลุ่มวิชาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน

หลักสูตร (M.S.)

– วิชาระบบการจัดการคลังสินค้า

ห้อง B601
วันอาทิตย์ที่18 ก.พ. 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. หลักสูตร (M.P.A.)– กลุ่มวิชาเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ

หลักสูตร (M.S.)

– วิชาการจัดการระบบขนส่ง

วันจันทร์ที่ 26 ก.พ. 2561
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียน ครั้งที่ 2 (ทั้ง 2 หลักสูตร) บอร์ดหน้าห้อง บัณฑิตศึกษา  603
 วันเสาร์ที่ 3 มี.ค. 2561เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การสอบประมวลความรู้ภาคการสอบปากเปล่า
หลักสูตร (M.P.A.)
หลักสูตร (M.S.)
ห้อง B 604

ห้อง B 605

วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น.
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต  (M.P.A.)รหัส 59 และ 60 สอบปลายภาค วิชารป 6005  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง  B602 , B601
วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2561เวลา 13.00 – 16.00 น. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต  (M.P.A.)รหัส 59และ 60 สอบปลายภาค วิชารป 6004  การพัฒนานโยบายสาธารณะ ห้อง  B602 , B602
 เวลา 16.00 – 18.00 น. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต  (M.P.A.)
รหัส 59 กลุ่ม 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษาทำสารนิพนธ์
ห้อง  B602
วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 2561เวลา 09.00 – 16.30 น. เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 60 กลุ่ม 4 หรือรุ่นที่ 18.2
หลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)เริ่มเรียนวิชา รป 6008 การจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ห้อง B603
วันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น.
หลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต  (M.P.A.)เริ่มเรียนวิชา รป 6007 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง  B602
วันที่ 9 – 17 เม.ย.  2561  หยุดพักผ่อนประจำปีภาคฤดูร้อน/2560 และหยุดสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561เวลา 09.00 – 16.30 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต  (M.P.A.)
เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 3 วิชารป 6008  การจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ห้อง  B602
วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต  (M.P.A.)
เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 3 วิชารป 6007 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ห้อง  B602
วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561   เวลา 13.00 – 16.00 น. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต  (M.P.A.)รหัส 60 สอบปลายภาค วิชารป 6008 การจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ห้อง  B602 , B601
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต  (M.P.A.)รหัส 60 สอบปลายภาค รป 6007 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง  B602 , B602