การยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 

 

     การยืมทรัพยากรสารสนเทศ  นิสิตมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

       

        1.นิสิตจะต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตมายืมด้วยตนเอง ห้ามมิให้ผู้อื่นนำไปใช้

       

        2.สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์ไปหยิบ

          ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม พร้อมนำบัตรประจำตัวนิสิตมาติดต่อที่

          เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1

       

        3.ตรวจสอบสภาพทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืมทุกครั้ง หากพบข้อบกพร่อง

          ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ มิฉะนั้น นิสิตต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายของ

          ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ

       

        4.เจ้าหน้าที่ประทับกำหนดวันคืนในใบกำหนดส่งของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ

          รายการพร้อมบันทึกข้อมูลการยืมลงระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

       

 

        5.นิสิตสามารถยืมติดต่อกันได้ หากคืนไม่เกินกำหนด หรือไม่มีผู้ใช้คนอื่น

          จองเอาไว้หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ มีจำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้ต้องการ

          ใช้จำนวนมาก

       

        6.ไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศซ้ำชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่งเดียวกัน

       

        7.กรณีที่ประวัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดคืน ไม่อนุญาตให้ยืม

          ทรัพยากรสารสนเทศอื่นเพิ่ม

 

       

     การคืนทรัพยากรสารสนเทศ นิสิตมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

       

        1.นำทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการคืนมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1

       

        2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการคืนทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว แล้วประทับ

          วันที่นำมาคืน

       

        3.หากคืนเกินกำหนด ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยชำระผ่าน

          ระบบ e-Service

       

        4.กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่

          ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 เพื่อบันทึกการแจ้งทำทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย

          หรือชำรุดโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้ง ดังนี้

         

            4.1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเรื่องและผู้แต่งเดียวกันมาแทน

                หรือเจ้าหน้าที่แจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศอื่นแทน พร้อมทั้งชำระ

                ค่าบริการในกระบวนการเทคนิค จำนวน 20 บาท /เล่ม /แผ่น

                ผ่านระบบ e-Service

         

            4.2.กรณีที่ไม่สามารถหาทรัพยากรสารสนเทศมาทดแทนได้ ให้คิดเป็นเงิน

                โดยคิดตามราคาเล่ม /แผ่น พร้อมทั้งชำระค่าบริการในกระบวน

                การเทคนิค จำนวน 20 บาท /เล่ม /แผ่น

                ผ่านระบบ e-Service

       

        5.สามารถให้ผู้อื่นนำทรัพยากรสารสนเทศมาคืนแทนได้