การให้บริการฝ่ายหอสมุดกลาง

 

 

การให้บริการ  

1. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

2. บริการหนังสือสำรอง

3. บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (www.2ebook.com/rbac)

4. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

5. บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต

6. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

7. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

8. บริการจองหนังสือ

9. บริการข่าวสารทันสมัย

10. บริการแนะนำและส่งเสริมการใช้บริการ

11. บริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศใหม่

12. บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

13. บริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม (Seminar)

14. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

15. บริการสารสนเทศแก่บุคคลภายนอก