ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

         

       

        ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

                          

           1.รูดบัตรประจำตัวนิสิต อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง กรณีบุคคลภายนอก

           ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 พร้อมแสดงบัตรประจำตัว

           ประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

 

           2.แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

       

           3.ห้ามสูบบุหรี่ นำอาหาร เครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวเข้ามารับประทาน

           

           4.รักษามารยาทในการใช้บริการ ด้วยการไม่ส่งเสียงดัง หรือทำการใดๆ

           รบกวนผู้อื่น 

 

           5.หยิบหนังสือหรือเอกสารอย่างระมัดระวัง อย่ารื้อ หรือทำให้เกิดความ

           ไม่เป็นระเบียบ

           

           6.เมื่ออ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้วางบนโต๊ะอ่านหนังสือ หรือบริเวณ

                            ที่จัดวางหนังสือที่ใช้แล้ว ไม่ต้องนำไปเก็บที่เดิม ยกเว้นหนังสือพิมพ์

                            วารสาร และหนังสือสำรองที่จัดไว้เป็นส่วนพิเศษต้องนำกลับไปไว้ที่เดิม 

            

           7.รักษาหนังสือ เอกสาร ทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิดและทรัพย์สิน

           ของหน่วยงาน

            

           8.โปรดระวัง และเก็บทรัพย์สินมีค่าของตนเอง 

         

           9.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

           

           10.ห้ามตัด ฉีก ทำลาย หรือลักขโมยทรัพยากรและทรัพย์สินใดๆ

           หากทำผิดต้องรับโทษตามระเบียบที่กำหนดไว้

            

           11.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 

           

           12.หากมีกระเป๋า หรือเอกสารโปรดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของทุกชนิด

           ก่อนออกทุกครั้ง 

 

     

       บทลงโทษ 

 

                       นิสิตที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ ถือว่ามีเจตนาฝ่าฝืนอาจถูกพิจารณา

                       ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือร่วมกัน ดังนี้ 

       

            1.กล่าวตักเตือน 

            

            2.เชิญออกจากหอสมุดกลาง 

            

            3.ตัดสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศเป็นเวลา 1 เดือน 

            

            4.ตัดสิทธิ์การใช้หอสมุดกลางเป็นเวลา 1 ภาคเรียน