ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

         

       

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

                          

1. รูดบัตรประจำตัวนิสิต อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง กรณีบุคคลภายนอกต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

 

2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

       

3. ห้ามสูบบุหรี่ นำอาหาร เครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวเข้ามารับประทาน

           

4. รักษามารยาทในการใช้บริการ ด้วยการไม่ส่งเสียงดัง หรือทำการใดๆ รบกวนผู้อื่น 

 

5. หยิบหนังสือหรือเอกสารอย่างระมัดระวัง อย่ารื้อ หรือทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ

           

6. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้วางบนโต๊ะอ่านหนังสือ หรือบริเวณที่จัดวางหนังสือที่ใช้แล้ว ไม่ต้องนำไปเก็บที่เดิม ยกเว้นหนังสือพิมพ์ วารสาร และหนังสือสำรองที่จัดไว้เป็น

ส่วนพิเศษต้องนำกลับไปไว้ที่เดิม 

            

7. รักษาหนังสือ เอกสาร ทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิดและทรัพย์สินของหน่วยงาน

            

8. โปรดระวัง และเก็บทรัพย์สินมีค่าของตนเอง 

         

9. รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

           

10. ห้ามตัด ฉีก ทำลาย หรือลักขโมยทรัพยากรและทรัพย์สินใดๆ หากทำผิดต้องรับโทษตามระเบียบที่กำหนดไว้

            

11. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 

           

12. หากมีกระเป๋า หรือเอกสารโปรดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของทุกชนิด ก่อนออกทุกครั้ง 

 

     

บทลงโทษ 

 

นิสิตที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ ถือว่ามีเจตนาฝ่าฝืนอาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือร่วมกัน ดังนี้ 

       

1. กล่าวตักเตือน 

            

2. เชิญออกจากหอสมุดกลาง 

            

3. ตัดสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศเป็นเวลา 1 เดือน 

            

4. ตัดสิทธิ์การใช้หอสมุดกลางเป็นเวลา 1 ภาคเรียน