ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

       

 

 

             ปรัชญา :

                   

                  บริการสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม

 

       

             วิสัยทัศน์ :

 

                  เป็นศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ 

                                    และการให้บริการที่มีคุณภาพ

 

 

             พันธกิจ :

                 

                  1. แสวงหา จัดระบบ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่

                                    เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลป

                                    วัฒนธรรม และการศึกษา ค้นคว้าของผู้ใช้บริการ

      

                  2. การให้บริการที่ดี และมีคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

 

                  3. สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน ชุมชน

                                    และสังคมตามพันธกิจของสถาบัน

 

                  4. มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามหลัก

                                    ธรรมาภิบาล