ฝ่ายหอสมุดกลาง

 

 

 

             ปรัชญา :

 

                          บริการสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม

 

             วิสัยทัศน์ :

                         

                          เป็นศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้า

                          ทางวิชาการ  และการให้บริการที่มีคุณภาพ

           

              พันธกิจ :

                         

                          1.แสวงหา จัดระบบ  และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

                          ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  การวิจัย  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

                           และการศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้บริการ  

                         

                          2.การให้บริการที่ดี  และมีคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

                         

                          3.สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน  ชุมชน

                          และสังคมตามพันธกิจของสถาบัน

                         

                          4. มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามหลัก

                          ธรรมาภิบาล