เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครกรอกใบสมัครทางออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
โดยเตรียมภาพถ่ายสำเนาเอกสารดังนี้ เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลใบสมัครทางออนไลน์
และใช้ Gmail ในการยืนยันตัวในการสมัคร

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ 550 บาท


โดยโอนเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 0653032228  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เอกสารดาวน์โหลด

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดโดยกรอกข้อมูลให้เป็นความจริงและครบถ้วน แล้วนำส่งที่คณะฯ ในวันที่มาติดต่อ

เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เอกสารรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย