เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
(สามารถ Download ได้ที่ www.rbac.ac.th) หรือส่งใบสมัครทางออนไลน์

สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ พร้อมผลการตรวจตาบอดสี (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
(ตามแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายของมหาวิทยาลัย) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร


เอกสารดาวน์โหลด


เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เอกสารรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย