RBAC ดูงาน อิชิตันกรุ๊ป

โดย admin0

โครงการศึกษาดูงาน ภาควิชาการจัดการ 

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และบริษัทโอสถสภา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานประกอบการโดยตรง สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

แท็ก

|

Scroll To Top