RBAC ธรรมะร้อยดวงใจ

โดย admin0

โครงการ ธรรมะร้อยดวงใจ

ภาควิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดโครงการธรรมะร้อยดวงใจ ณ  RBAC HALL  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยมีพระมหา ณรินศักดิ์ สัจจะวาที และพระมหาสมบัติ ปุญญสมปตติ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายธรรม เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู สร้างความมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี ส่งเสริมให้นิสิตห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขและให้นิสิตรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกัน

แท็ก

|

Scroll To Top