RBAC “รับน้อง-ฉลองพี่” ครั้งที่ 11

โดย admin0

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  จัดโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ด้านนันทนาการ “รับน้อง-ฉลองพี่” ครั้งที่ 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงยิม A สนามกีฬา SPORT COMPLEX โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ (รักษาการ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ถือเป็นการสร้างความสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรุ่น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

แท็ก

|

Scroll To Top