แจ้งจบการศึกษา

head
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แจ้งจบการศึกษา 2/2561

ในวันที่ 7 – 31 มกราคม 2562

 *** เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว และประวัติรายวิชาเรียน ตามหลักสูตร เพื่อมีสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต่อไป