สรุปผู้สำเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2557
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันที่ 29 มิ.ย. 58 - 29 ก.ค. 58
ลำดับ ระดับ คณะ หลักสูตร สาขาวิชา
1 ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -
2 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร
4 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
5 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
6 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการกีฬา
8 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคนิคทางการตลาด
9 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
10 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ
11 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
12 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
13 ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การท่องเที่ยว
14 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
15 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์
17 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชั่น
18 ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19 ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
20 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์
21 ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
22 ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต -
23 ปริญญาตรี 4 ปี บัญชี บัญชีบัณฑิต -
24 ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25 ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง