ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายแนะแนว

welcome

                  ฝ่ายแนะแนวการศึกษารับผิดชอบบริการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้ง ปวช. และ ปวส. รวมถึง ผู้สนใจศึกษาต่อและบุคคลทั่วไป ได้รู้จักและเข้าใจระบบของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รวมทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการให้คำปรึกษาแนะแนว รวมทั้ง ผลิตสื่อแนะแนวการศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเอง
                                            อ.นรเศรษฐ์  พิทยาภรณ์
                                            ผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเก่า...

ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวเก่า...

Rattana Bundit University
306 Soi Ladprao 107, Klong jan, Bang Kapi, Bangkok 10240
Telephone 0-2375-4480-6
Fax 0-2375-4489
e-mail: info@rbac.ac.th
Copyright © 2016 Rattana Bundit University. All rights reserved.