บริการนิสิต

1.  รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

 • นิสิตจะต้องชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารเท่านั้น (ไม่รับเป็นเงินสด) สามารถโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ  ผ่านตู้ ATM  หรือนำฝากเงินที่ธนาคาร  แล้วนำสลิปธนาคารมาที่งานการเงิน (ห้อง B 105)  เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้นิสิต  เมื่อนิสิตรับใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบดูความถูกต้องทุกครั้ง
 • การโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่นิสิตสะดวก  ดังต่อไปนี้

 • การโอนเงิน ผ่านตู้ ATM  ให้นิสิตนำสลิปธนาคารตัวจริง  ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ  (เนื่องจากสลิปธนาคารจาก ATM ใช้กระดาษชนิดมันซึ่งเลือนหายได้)  แล้วนำมาที่งานการเงิน  เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้นิสิตต่อไป
 • การนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ที่ธนาคาร  สามารถนำสลิปธนาคารตัวจริงมาที่งานการเงิน  เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้นิสิต
 • สามารถเริ่มชำระเงินตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน จนถึงก่อนสอบ ในภาคเรียนนั้นๆ  (ภายใน 1 ภาคเรียนเท่านั้น)  มิฉะนั้นจะไม่สามารถดูเกรดหรือขอเอกสารต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัยฯ ได้

 

2.  รับชำระเงินอื่น ๆ

     สามารถชำระได้ด้วยเงินสด  ดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
 • ค่ารักษาสถานภาพนิสิต
 • ค่าทำบัตรประจำตัวนิสิต
 • ค่าหอพัก
 • ค่าน้ำค่าไฟ และค่าประกันหอพัก
 • ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ
 • ค่าถ่ายรูปสวมชุดครุย
 • ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต
 • ค่าขึ้นทะเบียนรับปริญญาบัตร
 • การสอบประมวลความรู้และปากเปล่า  (ปริญญาโท)

               

3.  รับชำระเงินของนิสิตทุนมหาวิทยาลัยฯ 

     จะต้องชำระอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ   หรือ
 • ชำระค่าบำรุงการศึกษา
 • ถ้าผลการเรียนติด F จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเอง 

     ต้องชำระภายในภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น  มิฉะนั้นจะไม่สามารถดูเกรดหรือขอเอกสารต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัยฯ ได้

 

4.  รับบริการเติมเงินใส่บัตรประจำตัวนิสิต (E – Service) และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรนิสิต 

     โดยนิสิตสามารถใช้บัตรดังกล่าวชำระค่าบริการต่างๆ ดังนี้

 • ค่าปรับคืนหนังสือล่าช้าที่สำนักบรรณสาร
 • ค่าพิมพ์งานที่ E – center
 • ค่าทำใบรับรอง  Transcript  เช็คเกรด  บัตรแทนบัตรเข้าห้องสอบที่สำนักทะเบียนฯ

 

5.  รับตรวจสอบยอดค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน และยอดค้างค่าน้ำ ค่าไฟ หอพัก

 

6.  การเบิกค่าเล่าเรียน 

     การขอใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนจากต้นสังกัดของบิดา-มารดา  นิสิตทุนส่วนตัวหรือกองทุนกู้ยืมฯ ที่บิดามารดาสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ (กรณีบุตรข้าราชการหรือหน่วยงานที่สามารถเบิกค่าเล่าเรียน)  จะต้องปฏิบัติดังนี้

 • นำใบลงทะเบียนเรียนมาติดต่อที่งานการเงิน และกรอกใบคำร้องเพื่อขอใบเสร็จรับเงินฉบับเต็ม   นำไปเบิกที่ต้นสังกัดต่อไป

 

7.  ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ  

 • กรณีนิสิตทำสลิปธนาคารสูญหายหรือโอนเงินแล้วสลิปธนาคารหมด  ให้นิสิตติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อขอ Statement  แล้วนำมาติดต่อที่งานบัญชี (ห้อง A.206)  เพื่อตรวจสอบการโอนเงิน
 • กรณีถ้าโอนเงินแล้วสลิปธนาคารเลือนหรือไม่ชัดเจน ให้นิสิตถือสลิปธนาคารมาติดต่อที่งานบัญชีเพื่อตรวจสอบการโอนเงิน

 

8.  นิสิตชำระเงินเกินทุกกรณีและประสงค์จะขอเงินคืน  จะต้องปฏิบัติดังนี้

 • ให้นิสิตเขียนใบคำร้องขอเงินคืนที่งานบัญชี  เพื่อตรวจสอบและเบิกเงินคืนต่อไปRattana Bundit University
306 Soi Ladprao 107, Klong jan, Bang Kapi, Bangkok 10240
Telephone 0-2375-4480-6
Fax 0-2375-4489
e-mail: info@rbac.ac.th
Copyright © 2016 Rattana Bundit University. All rights reserved.