ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสถาบัน

ปีการศึกษา 2550 - 2554 สำนักทะเบียนและข้อมูลสถาบัน   ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันสำนักทะเบียนและข้อมูลสถาบันผลมีภารกิจหลักในด้านการให้บริการแก่นิสิตให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล และในปีการศึกษา 2555 ได้เปลียนเป็นฝ่ายทะเบียนและวัดผล

อาจารย์สำคัญ  โรจนถาวร

รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและวัดผล

       อาจารย์สุริย์วิภา  ไชยพันธุ์

    ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล
 

Rattana Bundit University
306 Soi Ladprao 107, Klong jan, Bang Kapi, Bangkok 10240
Telephone 0-2375-4480-6
Fax 0-2375-4489
e-mail: info@rbac.ac.th
Copyright © 2016 Rattana Bundit University. All rights reserved.