ดร.ประเวช รัตนเพียร

โดย admin0

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา

มัธยมปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล(พ.ศ.2519)

บัญชีบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2523)

Master of Business Administration (M.B.A.) in Banking and Finance

Marymount College of Virginia U.S.A

Doctor of Philosophy in Education Adminstration


การศึกษาพิเศษ

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2546 (ปรอ.รุ่น 16)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ 2523 ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนพณิชยการ

พ.ศ. 2542 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พ.ศ. 2551 รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พ.ศ. 2555 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การเมือง – สังคม

พ.ศ. 2534 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและกีฬา(สภาผู้แทนราษฎร)

พ.ศ. 2539 กรรมการที่ปรึกษาด้านการอำนวยการกรุงเทพ 2 (กลุ่มบูรพา)

ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายพิจิตต รัตกุล)

พ.ศ. 2543 ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี)

พ.ศ. 2546 กรรมการบริหารบริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2548 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ

(2 เมษายน 2548) รองประธานกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

กรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2551 กรรมการบริหารบริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553 กรรมการบริหารบริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การบริหารด้านกีฬา

ผู้จัดการทีมกีฬาฟุตบอล ระดับตัวแทนประเทศไทย

สภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอล ระดับตัวแทนประเทศไทย

กรรมการและรองเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลชายหาดแห่งทวีปเอเชีย

เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2540 เบญจมาภรณ์ดิเรกคุณากรณ์ (บ.ภ.)

พ.ศ. 2543 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

พ.ศ. 2548 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

แท็ก

|

A- A A+
Scroll To Top