ดร.วาชิต รัตนเพียร

โดย admin0

อุปนายกมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (พ.ศ.2518)

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พ.ศ. 2520)

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2525)

ปริญญาโทและปริญญาเอก บริหารการศึกษา THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY , PENNSYLVANIA , U.S.A. (พ.ศ. 2530)

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.7)

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง

รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)

สัมฤทธิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11 (พ.ศ.2553)

 

ประวัติการทำงาน

ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 9 11 13 15 17 (เมษายน 2531 – เมษายน 2542 ) ศาลแรงงานกลาง

ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 2 (กันยายน 2542 – สิงหาคม 2547) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

รองเลขาธิการ (พ.ศ. 2532 – 2534 ) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

กรรมการ (พ.ศ.2534 – 2536) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ปฏิคม (พ.ศ.2536 – 2538) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

รองเลขาธิการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (พ.ศ.2538 – 2540 )

คณะกรรมการอุทธรณ์ (พ.ศ. 2547 – 2551) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

รองเลขาธิการ (พ.ศ. 2530 – 2536) สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย

อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (พ.ศ.2540 – 2542) สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อุปนายก กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2543 – 2545) สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา (พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน) สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อุปนายก (พ.ศ.2546 – 2547) สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน นนทบุรี

กรรมการ (พ.ศ.2545 – 2547) สมาคมเกียรตินิยมการศึกษา (PDK)

รองเลขาธิการ (พ.ศ.2541 – 2543) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

อุปนายก (พ.ศ.2541 – 2543) สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

เลขาธิการ (พ.ศ.2548 – 2549) สมาคมลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย

อุปนายก (พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน) กระทรวงศึกษาธิการ

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทนวรวิทย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนดุสิตพณิชยการ นนทบุรี

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

A- A A+
Scroll To Top