ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

โดย admin0

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมความปลอดภัย)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

 

ประวัติการทำงาน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ 2551 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด

ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2552 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

A- A A+
Scroll To Top