นายชาตรี สุวรรณิน

โดย admin0

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

1.1 ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนเซ็นคาเบรียล
1.2 ระดับอุดมศึกษาและสูงกว่าระดับอุดมศึกษา

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาวิทยาลัยป้องราชอาณาจักร รุ่นที่ 45
รับพระราชทาน วุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 37
Postgraduate Diploma in English Laws(Contract),University of Bristol, (U.K.)(1year)
อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

งานในหน้าที่อัยการ

อัยการประจำกอง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกองคดี
อัยการประจำกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอัยการ กรมอัยการ
อัยการจังหวัดนนทบุรีสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
อัยการจังหวัดนนทบุรีสำนักงานคดีศาลแขวงนนทบุรี
อัยการจังหวัดธัญบุรี
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีอัยการสูงสูด
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1

งานราชการพิเศษ

งานที่ปรึกษากฎหมาย
อดีต

: ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีคมนาคม
: ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีอุตสาหกรรม
: ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
: ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี
: กรรมการในคณะกรรมการกฎหมายกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
: ที่ปรึกษาสถาบันการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม
: ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประพฤติมิชอบ
: อนุกรรมาธิการ ปปช. คณะ 2 สภาผู้แทนราษฎร

ปัจจุบัน

: อนุกรรมการ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา
: ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา
: ที่ปรึกษากฎหมายของสถาบันวิจัยแสงซินโคตรอน

กรรมการในคณะกรรมการของราชการและรัฐวิสาหกิจ

ปัจจุบัน

: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งชาติ
: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อ.ก.พ.กระทรวงวิทยาศาสตร์
: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
: อนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติแก่ชนกลุ่มน้อย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
: อนุกรรมการการกลั่นกรองการสละสัญชาติไทยและการถอนสัญชาติไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อดีต

: กรรมการบริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: กรรมการในคณะกรรมการแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
: กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานอัยการสูงสุด
: อ.ก.พ.กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
: อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา
: อนุกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักอบรมกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

งานด้านวินัยข้าราชการ
อดีต

: ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอัยการ (รับผิดชอบงานวินัยข้าราชการ)
: อ.ก.พ สำนักงานคณะกรรมการปรมาณูแห่งชาติ

งานวิชาการ
อดีต

: พระอาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายอาญาชั้นเนติบัณฑิตแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
: อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: บรรณาธิการจุลสารเนติบัณฑิตยสภา
: กรรมการอำนวยการจุลสารเนติบัณฑิตยสภา

ปัจจุบัน

: อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบัน
: กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

A- A A+
Scroll To Top