นายนคร ศิลปะอาชา

โดย admin0

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท LLM. (Master of Law, Tulane University, Louisiana, USA.)

ปริญญา โท MCL. (Master of Comparative Law, University of Miami, USA.)

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๓๐ สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตสภา (พ.ศ.2520)

วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ ๔๐๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๐

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับนัก บริหารระดับสูง รุ่นที่ 78 (ปปร.7)

 

ประวัติการทำงาน

นิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒

พนักงานอัยการ ตำแหน่งสุดท้าย คืออัยการจังหวัดประจำกรม กองคณะกรรมการอัยการ

(กอง ๒) สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

รักษาการใน ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร ๑๐ ชช.)

สำนักงานปลัด กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

รองปลัด กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม

อธิบดีกรมการ จัดหางาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

รองปลัด กระทรวงแรงงาน

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ตำแหน่ง ปัจจุบัน / การดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน

กรรมการคณะ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อกพ. ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงแรงงาน

อกพ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขากฎหมาย สำนักงาน ก.พ.

กรรมการบริหารสมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย)

นายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย

กรรมการชมรมผู้ตรวจราชการแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง ปัจจุบัน อธิบดีกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

A- A A+
Scroll To Top