นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

โดย admin0

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Master of Public Administration (Middle Tennessee State University, U.S.A.)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 การฝึกอบรม

Public Personnel Management, International Training Institute, Sydney, Australia

Seminar in Public Human Resource Management, JICA, JAPAN

Job Evaluation, OPM, U.S.A.

Reengineering for Results

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 41

 

ประวัติการทำงาน

2539 ผู้อำนวยการโครงการ Reengineering กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

2545 ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง

2546 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

2549 ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช.)

2551 รองเลขาธิการ ก.พ ผู้ทรงคุณวุฒิ

2553 เลขาธิการ ก.พ.

กรรมการ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนราชการต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ / อ.ก.พ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

A- A A+
Scroll To Top