ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

โดย admin0

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ร.บ.(การต่างประเทศและการฑูต) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท M.P.A. Wayne State University,U.S.A.

ปริญญาเอก M.Phil,and Ph.D. University of Kansas, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

2510-2512 วิทยากรโท กรมวิเทศสหการ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 2510-2512

2520-2522; 2526-2528 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2528-2531 รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540-2542 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

 

ประสบการณ์อื่น ๆ

ประธานคณะทำงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณข้าราชการตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 77

ประธานอนุกรรมการบัญญัติศัพท์การบริหาร สำนักงาน ก.พ.

ประธานกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย

ประธานสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

ประธานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสาขารับศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการให้รางวัล กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงาน ก.ค.

 

การทำหน้าที่เป็นกรรมการและอนุกรรมการ

กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)

กรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)

กรรมการตรวจสอบภาคราชการ (ค.ต.ส.)

กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยณิวัฒนา

กรรมการบัญญัติศัพท์การบริหารงานบุคคล TMA

กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

กรรมการโครงการเมืองไทยสะอาด

กรรมการ P.S.O.

กรรมการตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

กรรมการตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการตำแหน่งทางวิชาการศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุกรรมการค่านิยมหลัก สำนักงาน ก.พ.

อนุกรรมการจรรยาบรรณ สำนักงาน ก.พ.

อนุกรรมการวิจัย ป.ป.ช.

อนุกรรมการเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งที่สองที่หนองงูเห่า

อนุกรรมการเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

อนุกรรมการวางแผนกำลังคนภาครัฐ

อนุกรรมการพิจารณาคำขอปรับปรุงส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ.

อนุกรรมการวินัย สำนักงาน ก.พ.

อนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างส่วนราชการและระบบบริหาร

อนุกรรมการปฏิรูปรัฐสภา

อนุกรรมการเฉพาะกิจรัฐสภา

อนุกรรมการตำแหน่งรัฐสภา

อนุกรรมการการปฏิรูประบบราชการ ก.พ.

คณะอนุกรรมการตำแหน่งสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

คณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะทำงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

อนุกรรมการเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ป.ป.ช.

อ.ก.พ. กระทรวง สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ

อ.ก.พ.กระทรวง สำนักงานพุทธศาสนา

นายกสภามหาวิทยาลัยอโยธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย

ที่ปรึกษา ส.ป.ร.

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.และธนาคารโลก

ที่ปรึกษาทางด้านจริยธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือต่างประเทศ กรมวิเทศสหการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ โขง-ชี-มูล กระทรวงวิทยาศาสตร์

 

การทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมระหว่างประเทศ

2525 ประธานที่ประชุมในการสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจขององค์การสหประชาชาติ ณ กรุงลูบลิจานา ประเทศยูโกสลาเวีย

2525 ประธานที่ประชุมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประเทสสิงคโปร์

2530 ประธานที่ประชุมเกี่ยวกับไทยศึกษา ณ กรุงแคมเบอรา ออสเตรเลีย

2535 ประธานที่ประชุมเกี่ยวกับระบบราชการ ณ เมืองเตกู ประเทศเกาหลีใต้

แท็ก

|

A- A A+
Scroll To Top