ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

โดย admin0

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

2538 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ
“การกระจายอำนาจ และ การปกครองท้องถิ่น” (IIAP.) กรุงปารีส, ฝรั่งเศส

2533 Doctorat de l’Universite Robert Schuman de Strasbourg (mention tres honorable),
มหาวิทยาลัย Robert Schuman ฝรั่งเศส

2530 Diplome d’etudes approfondies de droit public มหาวิทยาลัย Strasbourg III ฝรั่งเศส

2526 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

2525 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

2544-2547 คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542-2544 หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์

2542-2543 ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์

2541-2546 กรรมการบริหารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2539-ปัจจุบัน กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538-2544 ผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์

2538-2547 กรรมการอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538-2543 กรรมการอำนวยการกิจการโรงพิมพ์ สำนักพิมพ์และศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538-2541 ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการก่อสร้างศูนย์กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ในส่วน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศปอ.มธ.)

2537-2544 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้แทนผู้บริหาร 2545-2547

2534 – 2543 กรรมการที่ปรึกษากฎหมายและสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2534-2537 รองประธานคณะกรรมการบริการทางวิชาการและสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2534-2537 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2526-2527 ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายการนักศึกษา

2527 กรรมการสภาอาจารย์จากการเลือกตั้งทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2526 กรรมการสภาอาจารย์ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2524 ประธานกรรมการบัณฑิตธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

A- A A+
Scroll To Top