ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิต

อาคาร D ห้อง D 102
โทร.02-375-4480-6 ต่อ 144-145
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.