M

คณะนิติศาสตร์และการปกครอง

สาขา รัฐประศาสนศาสตร์

จุดเด่นของรัฐประศาสนศาสตร์

N

สุดยอดนักจัดการ

N

โอกาสในการเติบโต

N

อาชีพมั่นคง

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่นของรัฐประศาสนศาสตร์

สุดยอดนักจัดการ

การเป็นนักจัดการที่ดีต้องเลือกเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพราะเรามุ่งเน้นการบริหารกิจการภายในองค์กรทั้งหมดครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชนก็บริหารจัดการโครงการต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้สาขาวิชานี้ยังคงเป็นสาขาวิชาที่สามารถทำอาชีพได้หลากหลาย

โอกาสในการเติบโต

RBAC ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นและได้รับการอบรม ติวเข้ม สำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมการสอบเพื่อขึ้นบัญชีในการสอบภาค ก. ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการทำงานในสายราชการต่อไป

อาชีพมั่นคง

อยากทำงานราชการ ต้องเรียนสาขานี้เท่านั้น! เพราะว่าที่ RBAC เราสอนตั้งแต่หลักการคิด วิธีการทำงาน ตลอดจนการวิเคราะห์แบบงานราชการไทย แล้วสรุปอย่างเป็นระบบจึงทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นสาขาของคนราชการตัวจริง

จบไปทำงานอะไร?
  • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • เจ้าหน้าที่จัดการในองค์กรมหาชนทั้งภาครัฐ-เอกชน
  • นักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • นักพัฒนาชุมชน
  • นักวิชาการ
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) – รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Political Science – B.Pol.Sc (Public Administration)

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

\

สาขารัฐประศาสนศาสตร์เรียนอะไรบ้าง?

รายละเอียดเพิ่มเติม