การแจ้งความประสงค์อยู่หอพักประจำปีการศึกษา 2558


นิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะพักในหอพักประจำปีการศึกษา 2558  
(มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) ขอให้นิสิตดำเนินการลงชื่อกับอาจารย์ประจำหอพักได้ ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558