ประวัติเกี่ยวกับหอพัก

 

หอ916x300 (1)พักมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาหอพัก  ห้องพักไว้รองรับนิสิตที่มีความประสงค์จะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย  ฝ่ายหอพักมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตที่พักอยู่ในหอพัก  เพื่อให้เกิดความสุข  ความปลอดภัย  สะดวก  สบายและประหยัดค่าใช้จ่าย  ตลอดจนการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องความเป็นอยู่สนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุนนิสิตเกี่ยวกับการหารายได้ให้กับนิสิต  รวมทั้งการสร้างปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต  การดูแลอบรมเรื่องการใช้ชีวิตในสังคม และการดำรงตน  โดยมีการแบ่งแยกหอพักชาย  หอพักหญิงอย่างชัดเจน  มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกหอพัก ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยโดยให้ชื่อว่า Rbac place มีจำนวน 12 อาคาร สามารถรับนิสิตหญิงเข้าพักได้ประมาณ 4000 คน ในปีการศึกษา 2549  หอพักได้จัดระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเข็มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด  24 หอพักชายที่ 16 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำในช่วงเวลา    19.00 – 06.00 น.  ประจำอยู่ที่หอพักเพื่อรักษาความปลอดภัย และความเรียบร้อย   และในภาคเรียนที่    2/2549    หอพักหญิง Rbac place ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่หอพักเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในทุกหอพักจะติดตั้งตู้แดงสำหรับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามาตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยให้นิสิตทุกหอพัก                 ในปีการศึกษา 2551 หอพักมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตโดยปรับปรุงพื้นบริเวณทางเดินภายในตึกทุกตึกทุกชั้นมีการเปลี่ยนผ้าม่านในห้องพักทุกห้องพัก นอกจากนี้ยังเพิ่มจำนวนร้านค้าอีก 1 ร้านระหว่างตึก D และตึก H เพื่อให้บริการนิสิตได้อย่างเพียงพอทั่วถึง ติดตั้งตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด ที่หน้าหอพักหญิง RBAC PLACE ส่วนระบบการรักษาความปลอดภัยได้เพิ่มกล้องวงจรปิดจำนวนสองเครื่อง               ปีการศึกษา 2552 หอพักมีการปรับปรุงและพัฒนาหอพัก เพื่อให้หอพักได้มาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพหอพักให้เอื้อต่อการพักอาศัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต ปีการศึกษา 2553 หอพักมีการปรับปรุงและพัฒนาหอพัก เพื่อให้หอพักได้มาตรฐานและมีคุณภาพทันสมัยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยมีรายการปรับปรุงดังต่อไปนี้ –  ติดตั้งกล้อง CCTV  ภายในหอพัก RBAC  PLACE  ทั้ง  12  ตึก  และรอบหอพัก –  ติดตั้งโทรศัพท์ภายในหอพัก  RBAC  PLACE  ทุกอาคาร