มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิตใน วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564 ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ หากไม่สามารถรายงานตัวและขึ้นทะเบียนในวันและเวลาดังกล่าวต้องแจ้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ โทร. 081-7777467) เพื่อรักษาสิทธิการขึ้นทะเบียน หากไม่รายงานตัวหรือไม่แจ้งรักษาสิทธิการขึ้นทะเบียนจะตัดสิทธิในการได้รับคัดเลือก

เนื่องด้วยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ยังไม่เต็มจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากคุรุสภา คณะศึกษาศาสตร์จึงขอเปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรอบ 2 ใน วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยผู้ที่ต้องการสมัครสามารถแจ้งชื่อเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกรอบ 2 ได้ที่ line :

https://line.me/R/ti/g/kX9LIu10Kt หรือสแกน QR code

 

 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสนิสิต คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 64010106 นางสาว สุริษสา มาตรา
2 64010172 นางสาว รัตน์ชนก ศรีสุข
3 64010854 นางสาว ฟารีดา บุตรปอด
4 64010871 นางสาว ครีมมา รินรัตน์
5 64012185 นางสาว บัณฑิตา ธรรมสิทธิ์
6 64012194 นางสาว สินีนาถ จันทรสิน
7 64012230 นางสาว ณัฐณิชา จันทร์ส่ง
8 64013075 นางสาว จิราภรณ์ นิลนามะ
9 64014175 นางสาว วิณิชยา พาณิช
10 64014615 นางสาว กนกวรรณ ลานตวน
11 64015379 นางสาว ซูไรยา มูดิง
12 64015559 นางสาว กมลวรรณ ศรีสังวาล
13 64016170 นางสาว วันวิสา ดีวาจา
14 64016222 นางสาว ซัลมา ดาราแม็ง
15 64016392 นางสาว ดวงเนตร พุ่มน้อย
16 64016628 นาย ซอรีฟ บินดอเลาะ
17 64016671 นางสาว พนิดา สีหาบัณดิฐ
18 64016879 นาย มูฮัมหมัด อันวา จันเสวี
19 64017028 นาย ภีรยุทธ สุขกากิจ
20 64017109 นาย วรุตม์ วิชัยจันทร์
21 64017244 นางสาว สุธิรัตน์ จันทร์รัก
22 64017601 นางสาว ฟาเดียร์ สิเด๊ะ
23 64017614 นาย ศุภฤกษ์ ทินวัน
24 64017786 นางสาว ช่อทิพย์ คำดี
25 64018551 นางสาว อุษมา อึ้งมีเจริญสุขดี
26 64018559 นางสาว วริศรา อินยา
27 64018805 นางสาว นภัทร สีเขียวพงษ์
28 64018859 นางสาว เก้านภา เปลี่ยวปลอด
29 64018885 นาย วัชรา เอ็มอยู่เด็น
30 64018906 นางสาว สุพรรณษา โคตรสมบัติ
31 64018950 นางสาว ศิริภัสสร หมื่นเทศ
สำรอง
32 64017053 นาย ซอฟวาน ยาตี

นิสิตที่ได้รับเลือกสำรองกรุณาติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันขึ้นทะเบียน

(อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ โทร. 081-7777467)

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ลำดับ รหัสนิสิต คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 64013231 นาย ธัญวุฒิ บุญเทศ
2 64015890 นางสาว วิชนาถ เพชรชู
3 64016604 นางสาว กัญญาณัฐ ไทยเจือ
4 64016620 นางสาว รูฟานี เปาะเยาะ
5 64016730 นาย ฐิติพงศ์ หันตุลา
6 64017171 นางสาว โรสลีนา บินฮูเซ็น
7 64018358 นางสาว นูรูลอีมาน สาแม
8 64018714 นาย สรศาสตร์ พงษ์จำปา

 

สาขาวิชาพลศึกษา

ลำดับ รหัสนิสิต คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 64010091 นาย รัชชานนท์ ชูแก้วร่วง
2 64010098 นาย ศุภณัฐ สุรกาหล
3 64010249 นาย ณัฐกฤษฎ์ แก้วแกมจันทร์
4 64011199 นาย ณัฐวุฒิ โกจิ๋ว
5 64012133 นาย อัศราวุฒิ อยู่เย็น
6 64012240 นาย ชลชาติ ใจทน
7 64012622 นาย สุธิมนต์ ชมชื่น
8 64013207 นาย ธนพล ธงสันเทียะ
9 64013221 นาย กิตติศักดิ์ ศรีมาเมือง
10 64013233 นาย ปริญญา ระนาดแก้ว
11 64013241 นาย สหรัฐ น้อยบำรุง
12 64013405 นาย ยุรนันท์ วิเศษ
13 64013568 นาย กฤษณะพงษ์ สุยะสา
14 64013569 นาย สุรพิชญ์ ทองอาจ
15 64013663 นาย ชวนากร บุปผาเจริญ
16 64013702 นาย ปวีณ คงบู่
17 64013720 นางสาว ปราณปรียา ห่างภัย
18 64013755 นาย ศุภกิตดิ์ แก้วสีดา
19 64013756 นาย นาวิน น้อยนันตา
20 64014061 นาย นนทวัฒน์ บุญเบ้า
21 64014262 นาย ธนาวุฒิ กาญบุตร
22 64014397 นาย ทวีศักดิ์ กันระดก
23 64014451 นาย ธนาธิป ชักเรือง
24 64014454 นาย หัสนัยต์ ค้าขาย
25 64014460 นาย ณัฐพล ชนะสงคราม
26 64014489 นาย ตะวัน ทองเจริญ
27 64015128 นาย ภราดร อนันศักดิ์วงศ์
28 64015201 นางสาว สุนิสา สายแวว
29 64015203 นางสาว พรทิพย์ เลพยัพ
30 64015353 นางสาว วรัญญา สุดทองคง
31 64015367 นางสาว ทิพย์ธัญญา แก้วเกิด
32 64015392 นาย สมชาย พิธาญเมธ
33 64015440 นางสาว ยุภาวรรณ แก้วยะ
34 64015620 นาย อัลอามิน ตาเห
35 64015637 นาย เบญจพล ไชยราช
36 64015662 นาย ศิริชัย เข็มกลัด
37 64015716 นางสาว อรัญญา กั้ววัลย์
38 64015764 นาย อดิซัน สะอิ
39 64015918 นาย ภัค ตวงสิทธิสมบัติ
40 64015920 นาย มูฮำหมัดสอบีรีน มะเส็ง
41 64016013 นาย สักกะ แพรักษา
42 64016056 นาย ณัฐพล จันทพันธ์
43 64016057 นาย ธนพร กาฬสินธุ์
44 64016063 นางสาว โสภิษตา ดำแก้ว
45 64016461 นางสาว ปทุมมาศ บุญทิวนาค
46 64016655 นางสาว ปิ่นรัตน์ รัตนแก้ว
47 64016697 นาย ธนรัฐ หิรัญอนันต์พงศ์
48 64016756 นาย ลุกมาน ไหมหมาด
49 64016786 นาย ชาคริต นรฮีม
50 64016794 นาย อานัส หลีช่วย
51 64016797 นาย ภาราดา คชศิลา
52 64016913 นางสาว ภรณ์ณภัส ปิติเลิศศิริกุล
53 64017283 นาย ธนกร สุตะโท
54 64017524 นาย ธนเศรษฐ ไตรศักดิ์สุริยันต์
55 64017640 นางสาว สมฤทัย งามสมบัติ
56 64017754 นาย พงศ์ไกร พรมตา
57 64018201 นาย ณัฐพงษ์ ชลหัศถ์
58 64018357 นางสาว วิไลพร เทพวาที
59 64018470 นางสาว วิไลวรรณ สีหะวงษ์
60 64018538 นาย ฮาฟิส มาจำ
61 64018577 นางสาว สุฑามาศ เจริญวง
62 64018604 นางสาว วรัญญู สุดทองคง
63 64018613 นาย ธีรภัทร ขำสุวรรณ
64 64018697 นาย ซ้วยกิจี้ รักจงเจริญ
65 64018748 นาย สันติ รุ่งแจ้ง
66 64018808 นาย นุติ เกษมสุข
67 64018809 นาย เกษมพันธุ์ วารี
68 64018849 นางสาว เบญญทิพย์ สว่างวงษ์
69 64018866 นาย ฮัมลัน ซีนา
70 64018903 นาย มูฮัมหมัดซัซวาน ลาเซ็ง
71 64018911 นางสาว ปลายฟ้า ล่องอำไพ
72 64019372 นางสาว พรนัชชา ไหมทอง
สำรอง
73 64010253 นางสาว ธนิษฐา กลับทัพลัง
74 64013100 นาย อภิสิทธิ์ สัพโส
75 64013680 นางสาว ธนัชชา วงศ์รู้การ
76 64014212 นาย ธนาวุฒิ แก้วโวหาร
77 64014261 นาย เพชรวิเชียร โพธง
78 64015987 นาย ธนวัฒน์ วงษ์เงิน
79 64016676 นาย พงศภัค รักบำรุง
80 64016776 นาย พีรพล บัวราช
81 64017752 นาย วุฒิพงษ์ ศิริวาร

นิสิตที่ได้รับเลือกสำรองกรุณาติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันขึ้นทะเบียน

(อ.วรรษิษฐา อริยมาธวรรย์ โทร. 081-7777467)